ឆ្នាំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឆ្នាំគឺជាកាកំណត់នៃខែទាំង១២ តាមចន្ទគតិ និងសុរិយគតិ។

  • ក្នុង១ឆ្នាំ មាន ១២ខែ(៣៦៥ថ្ងៃ)

ឆ្នាំតាមចន្ទគតិ[កែប្រែ]

ឆ្នាំទាំង១២
ឆ្នាំជូត ឆ្នាំឆ្លូវ ឆ្នាំខាល ឆ្នាំថោះ ឆ្នាំរោង ឆ្នាំម្សាញ់
ឆ្នាំមមី ឆ្នាំមមែ ឆ្នាំវក ឆ្នាំរកា ឆ្នាំច ឆ្នាំកុរ

ឆ្នាំតាមសុរិយគតិ[កែប្រែ]