ជម្ពូទ្វីប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជម្ពូទ្វីប ជាទ្វីបដែលឋិតនៅខាងត្បូងនៃភ្នំសិនេរុ និងឧត្តរកុរុទ្វីប ឋិតនៅខាងជើងនៃភ្នំសិនេរុ។