ជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កំណើត; មនុស្សដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងគ្នា អត្ថសញ្ញាណរបស់ម្នាក់ៗដែលសម្គាល់អំពីសញ្ញាណរបស់ខ្លួន