ជេឃ្វីរី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជេឃ្វីរី(jQuery) គឺជាកូតមួយនៃ កម្មវិធី ចារ្យវ៉ាស្រ្គី (Java Script) ដែលសំរាប់ធ្វើការ រចនា និងកែច្នៃ ឲ្យការតែមានងាយស្រួល ក្នុងការសរសេរទំព័ររបស់អ្នកនិពន្ធ

វាត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០៦ ដោយ លោក ចន រីស៊ិក (John Resig) នៅឯ បារខាម អ៊ិនវ៉ាយស៊ី​( BarCamp NYC )។ ជេឃ្វីរី ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ប្រហែល ៥៥% ក្នុងចំនោម គេហៈទំព័រ ជាង១០​ ០០០ នៅលើប្រព្ធន័ អ៊ិនធឺណេត ដែលនេះបានបង្ហាញអំពី ភាពពេញនិមយ ជាខ្លាំង របស់ 'ជឹឃ្វីរី' ក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះ។

Jquery-mobile-logo.png


លក្ខណៈរបស់ ជេឃ្វីរី

ជេឃ្វីរី ឥលូវនេះ បានបន្ថែម ទៅក្នងៈ

•ឌូម (DOM)​ជាកូដ (ធាតុ ជ្រើសរើស) ប្រើប្រាស់ជាមួយនិង កម្មវិធី ជាច្រើន ក្នុងការបើក

បង្ហាញកូតរបស់ គេហៈទំព័រ ណាមួយ​។

•ឌូម ​(DOM)ជាកូដ​(ឆ្ងងកាត់ និង កែប្រែ) ប្រើប្រាស់​បាន នៅក្នុង កូដ ស៊ីអេសអេស ១-៣​។

•ឌូម (DOM) ជាកូដ(រៀបចំ ទីតាំង) ប្រើប្រាស់នៅក្នុង ធាតុរបស់ ស៊ីអេសអេស ដែលអ្នកប្រើប្រាសអាច កត់ចំណាំ

ឈ្មោះរបស់ធាតុវា​ និង អាចកត់ចំណាំ នូវតំលៃ របស់ធាតុនិមួយៗឧទារហ៏ណៈ (អាយឌី id និង ខ្លះ Class).

•ប្រើប្រាស នៅក្នង ព្រឹត្ដិការណ៏

•ប្រើប្រាស់ ក្នុងការធ្វើឲ្យអ្វីមួយមាន ចលនា

-ប្រើប្រាស់ នៅក្នុង កូដ​ អេជេអេអ៊ិច (AJAX)