ជេឃ្វីរី

ពីវិគីភីឌា

ជេឃ្វីរី(jQuery) គឺជាកូតមួយនៃ កម្មវិធី ចារ្យវ៉ាស្រ្គី (Java Script) ដែលសំរាប់ធ្វើការ រចនា និងកែច្នៃ ឲ្យការតែមានងាយស្រួល ក្នុងការសរសេរទំព័ររបស់អ្នកនិពន្ធ

វាត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០៦ ដោយ លោក ចន រីស៊ិក (John Resig) នៅឯ បារខាម អ៊ិនវ៉ាយស៊ី​( BarCamp NYC )។ ជេឃ្វីរី ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ប្រហែល ៥៥% ក្នុងចំនោម គេហៈទំព័រ ជាង១០​ ០០០ នៅលើប្រព្ធន័ អ៊ិនធឺណេត ដែលនេះបានបង្ហាញអំពី ភាពពេញនិមយ ជាខ្លាំង របស់ 'ជឹឃ្វីរី' ក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះ។


លក្ខណៈរបស់ ជេឃ្វីរី

ជេឃ្វីរី ឥលូវនេះ បានបន្ថែម ទៅក្នងៈ

•ឌូម (DOM)​ជាកូដ (ធាតុ ជ្រើសរើស) ប្រើប្រាស់ជាមួយនិង កម្មវិធី ជាច្រើន ក្នុងការបើក

បង្ហាញកូតរបស់ គេហៈទំព័រ ណាមួយ​។

•ឌូម ​(DOM)ជាកូដ​(ឆ្ងងកាត់ និង កែប្រែ) ប្រើប្រាស់​បាន នៅក្នុង កូដ ស៊ីអេសអេស ១-៣​។

•ឌូម (DOM) ជាកូដ(រៀបចំ ទីតាំង) ប្រើប្រាស់នៅក្នុង ធាតុរបស់ ស៊ីអេសអេស ដែលអ្នកប្រើប្រាសអាច កត់ចំណាំ

ឈ្មោះរបស់ធាតុវា​ និង អាចកត់ចំណាំ នូវតំលៃ របស់ធាតុនិមួយៗឧទារហ៏ណៈ (អាយឌី id និង ខ្លះ Class).

•ប្រើប្រាស នៅក្នង ព្រឹត្ដិការណ៏

•ប្រើប្រាស់ ក្នុងការធ្វើឲ្យអ្វីមួយមាន ចលនា

-ប្រើប្រាស់ នៅក្នុង កូដ​ អេជេអេអ៊ិច (AJAX)