ជំនួយ:របៀបដាក់ពណ៌លើរូបមន្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឈ្មោះពណ៌ដែលអាចប្រើក្នុង LaTeX ។ ដើម្បីដាក់ពណ៌ចំពោះរូបមន្ត យើងចាំបាច់ត្រូវប្រើកូដ <math>\color{ឈ្មោះពណ៌} កន្សោមរូបមន្ត</math> ។ ឧទាហរណ៍៖

  • <math>\color{magenta} x^2 + bx +c = 0</math>
  • <math>{\color{blue}x^2 }+{\color{Mulberry}bx} +{\color{Maroon}c} = 0</math>

ឈ្មោះពណ៌ ឧទាហរណ៍
yellow
magenta
GreenYellow
Goldenrod
Dandelion
Apricot
Peach
Melon
YellowOrange
Orange
BurntOrange
Bittersweet
RedOrange
Mahogany
Maroon
BrickRed
red
ឈ្មោះពណ៌ ឧទាហរណ៍
OrangeRed
RubineRed
WildStrawberry
Salmon
CarnationPink
Magenta
VioletRed
Rhodamine
Mulberry
RedViolet
Fuchsia
Lavender
Thistle
Orchid
DarkOrchid
Purple
Plum
ឈ្មោះពណ៌ ឧទាហរណ៍
Violet
RoyalPurple
BlueViolet
Periwinkle
CadetBlue
CornflowerBlue
MidnightBlue
NavyBlue
blue
RoyalBlue
Cerulean
cyan
ProcessBlue
SkyBlue
Turquoise
TealBlue
Aquamarine
ឈ្មោះពណ៌ ឧទាហរណ៍
BlueGreen
Emerald
JungleGreen
SeaGreen
green
ForestGreen
PineGreen
LimeGreen
YellowGreen
SpringGreen
OliveGreen
RawSienna
Sepia
Brown
Tan
Gray
Gray