ជំនួយ:រូបមន្ត

ពីវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះជាជំនួយក្នុងការបង្កើតទំព័រទាក់ទងនឹងរូបមន្តគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យាជាដើម...

វាក្យសម្ព័ន្ធ[កែប្រែ]

រូបមន្តគណិតវិទ្យាក្នុងវិគីកូដ ចាប់ផ្តើមដោយ <math> និង បញ្ចប់ដោយ </math>
ឧទាហរណ៍: <math> សរសេររូបមន្ត </math>

អនុគមន៍ ម៉ាទ្រីស ប្រព័នសមីការ[កែប្រែ]

លក្ខណៈពិសេស វាក្យសម្ព័ន្ធ បង្ហាញ
ប្រភាគ \frac{2}{4}=0.5
ប្រភាគតូច \tfrac{2}{4} = 0.5
ប្រភាគធម្មតា \dfrac{2}{4} = 0.5
ប្រភាគស៊ាំញ្ញាំ \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a
Binomial coefficients \binom{n}{k}
Small Binomial coefficients \tbinom{n}{k}
Large (normal) Binomial coefficients \dbinom{n}{k}
ម៉ាទ្រីស
\begin{matrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{matrix}
\begin{vmatrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{vmatrix}
\begin{Vmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Vmatrix}
\begin{bmatrix}
 0   & \cdots & 0   \\
 \vdots & \ddots & \vdots \\ 
 0   & \cdots & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Bmatrix}
\begin{pmatrix}
 x & y \\
 z & v 
\end{pmatrix}
\bigl( \begin{smallmatrix}
 a&b\\ c&d
\end{smallmatrix} \bigr)
អនុគមន៍ដោយផ្នែក
f(n) = 
\begin{cases} 
 n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\
 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} 
\end{cases}
សមីការមានច្រើនបន្ទាត់
\begin{align}
 f(x) & = (a+b)^2 \\
   & = a^2+2ab+b^2 \\
\end{align}
\begin{alignat}{2}
 f(x) & = (a-b)^2 \\
   & = a^2-2ab+b^2 \\
\end{alignat}
សមីការមានច្រើនបន្ទាត់ (must define number of colums used ({lcr}) (should not be used unless needed)
\begin{array}{lcl}
 z    & = & a \\
 f(x,y,z) & = & x + y + z 
\end{array}
សមីការមានច្រើនបន្ទាត់ (ផ្សេងទៀត)
\begin{array}{lcr}
 z    & = & a \\
 f(x,y,z) & = & x + y + z   
\end{array}
Breaking up a long expression so that it wraps when necessary

<math>f(x) \,\!</math>
<math>= \sum_{n=0}^\infty a_n x^n </math>
<math>= a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots</math>

ប្រព័ន្ធសមីការ
\begin{cases}
  3x + 5y + z \\
  7x - 2y + 4z \\
  -6x + 3y + 2z 
\end{cases}