ជំនួយ:វិធីតែងមួយទំព័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិគីភីឌា ជា មួយវិគី ហើយវាមានន័យថា អ្នកណាក៏អាចងាយស្រួល តែងដែរ រាល់គ្រប់ទំព័រដែលមិនបានការពារ និងរក្សាភ្លាម បំលាស់ប្តូរទាំងនោះ ទៅក្នុងទំព័រនោះ។ អ្នកនឹងក្លាយជា អ្នកតែងវិគីភីឌាមួយរូប បន្ទាប់ពីការតែងដំបូងរបស់អ្នក។

សេចក្តីផ្តើម[កែប្រែ]

ខុំ្ញបាទនាម​ថា​លាងអាង។​មានសេចក្តីរីករាយនឹងតាក់តែងអត្តបទដូចខាងក្រោម៚

តំណែងតិចតួច (Minor edits)[កែប្រែ]

តំណែងទំហំធំ (Major edits)[កែប្រែ]

តំលើងតំលៃវិគី (Wiki markup)[កែប្រែ]

តំលើងតំលៃវិគី ជាប្រព័ន្ធសម្ព៍ន្ធពាក្យ (Syntax system) ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដាក់ទំរង់មួយទំព័រវិគីភីឌា, សូមមើល ជំនួយ៖ការតែង ដើម្បីយល់លំអិតអំពីវា, និង ជំនួយ៖គ្រប់ឧទាហរអត្ថបទវិគី ដើម្បីមើលមួយបញ្ជីវែងជាង នៃលទ្ធភាពរបស់អត្ថបទវិគី។

តំណភ្ជាប់ និង URLs[កែប្រែ]

វិធីបង្កើតតំណភ្ជាប់ និង URLs
ឧទាហរ
លទ្ធផល
[[តំណភ្ជាប់ទៅ មួយអត្ថបទវិគី ផ្សេងទៀត]] [[រូបវិទ្យា]] រូបវិទ្យា
[[តំណភ្ជាប់ទៅ មួយអត្ថបទវិគី ផ្សេងទៀត|ឈ្មោះ បង្ហាញផ្សេង]] [[រូបវិទ្យា|មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ]] មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ
[[តំណភ្ជាប់ទៅ មួយអត្ថបទវិគី ផ្សេងទៀត|ឈ្មោះបង្ហាញ ដើមពាក្យ]] [[ប្រវត្តិ]]វិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា
[[សញ្ញាណ#មាតិកា|ឈ្មោះ ត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ|ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា]] ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា
[[តំណភ្ជាប់ទៅ មួយវាលឈ្មោះ ផ្សេងទៀត]] [[វិគីភីឌា:ណែនាំប្រើប្រាស់]] វិគីភីឌា:ណែនាំប្រើប្រាស់
'''អក្សរដិត''' '''រូបវិទ្យា''' រូបវិទ្យា
ចុះបន្ទាត់ពីរដង = ចុះបន្ទាត់មួយដង ឬ <br> ឃ្លា១<br>ឃ្លា២ ឃ្លា១
ឃ្លា២
[http://km.wikipedia.org/wiki ] [http://km.wikipedia.org/wiki ទំព័រដើម នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ] ទំព័រដើម នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
[http://www.garudapura.4t.com] សូមពិនិត្យមើលខាងក្រោម៚[http://km.wikipedia.org/wiki] ជាទីសំរាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[១] ជាទីសំរាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា
<nowiki>ដកកូដវិគី</nowiki> <nowiki>'''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''</nowiki> '''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''
បញ្ជីអត់លំដាប់ (ប្រើសញ្ញា * នៅដើមបន្ទាត់) *គំនិត ១<br> *គំនិត ២
 • គំនិត ១
 • គំនិត ២
*គំនិត ១<br> **គំនិត ១.១ <br> គំនិត ១.២ <br> *គំនិត ២ <br> **គំនិត ២.១ <br> ***គំនិត ២.១.២
 • គំនិត ១
  • គំនិត ១.១
  • គំនិត ១.២
 • គំនិត ២
  • គំនិត ២.១
   • គំនិត ២.១.២
បញ្ជីមានលំដាប់ (ប្រើសញ្ញា # នៅដើមបន្ទាត់) #គំនិត ១ <br> #គំនិត ២
 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
#គំនិត ១ <br> ##គំនិត ១.១ <br> ##គំនិត ១.២ <br> #គំនិត ២ <br> ##គំនិត ២.១ <br> ##គំនិត ២.២
 1. គំនិត ១
  1. គំនិត ១.១
  2. គំនិត ១.២
 2. គំនិត ២
  1. គំនិត ២.១
  2. គំនិត ២.២
ខិតឃ្លាអក្សរទៅស្តាំ (ដោយដាក់សញ្ញា : នៅដើមបន្ទាត់) :ខិតចូលមួយខ្ទង់ :ខិតចូលមួយខ្ទង់
::::ខិតចូលបួនខ្ទង់ ::::ខិតចូលបួនខ្ទង់
#គំនិត ១ <br> #គំនិត ២ <br> ::ចំណាំបន្ថែម
 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
ចំណាំបន្ថែម

រូបភាព (Images)[កែប្រែ]

វិធី ដាក់រូបភាព
ឧទាហរ
លទ្ធផល
ដាក់មួយរូបថត មួយរូបថត :
[[Image:wikipedia1.jpg]]
មួយរូបថត :
Wikipedia1.jpg
ដាក់មួយរូបភាព, មានអត្ថបទឆ្លាស់(alternate text)
អត្ថបទឆ្លាស់(alternate text) សំរាប់ជំនួសឈ្មោះរូបថត កាលបើមិនមានរូបថត
អត្ថបទឆ្លាស់:
[[Image:wikipedia1.jpg]]
អត្ថបទឆ្លាស់:
Wikipedia1.jpg
រូបភាពអណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ, ដោយប្រើ សេចក្តីកំណត់ស៊ុម (frame attribute) មាន កូនចំណងជើង (a caption) នៅពីក្រោម។
បញ្ជាក់៖
*ប្លាកស៊ុម(frame tag) អណ្តែតដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ នៅជ្រុងស្តាំនៃទំព័រ *កូនចំណងជើង ត្រូវបានប្រើ ជាអត្ថបទឆ្លាស់
អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំនៃទំព័រ, ដោយប្រើ សេចក្តីកំណត់ស៊ុម (frame attribute) មាន កូនចំណងជើង (a caption) នៅពីក្រោម៖
[[Image:wikipedia1.jpg|frame| វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនាធិប្បាយសេរី]]
អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ, ដោយប្រើ សេចក្តីកំណត់ស៊ុម (frame attribute) មាន កូនចំណងជើង (a caption) នៅពីក្រោម៖
វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនាធិប្បាយសេរី
រូបភាពអណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ ដោយ អត់ស៊ុម(no frame), អត់ កូនចំណងជើង (no caption) អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ ដោយ អត់ស៊ុម(no frame), អត់ កូនចំណងជើង (no caption)
[[Image:wikipedia1.jpg|right| វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនាធិប្បាយសេរី]]
អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ ដោយ អត់ស៊ុម(no frame), អត់ កូនចំណងជើង (no caption)៖
វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនាធិប្បាយសេរី
មួយរូបភាព បង្រួមមកនៅ 80 pixels... មួយរូបភាព បង្រួមមកនៅ 80 pixels...[[Image:wikipedia1.jpg| 80 px]] មួយរូបភាព បង្រួមមកនៅ 80 pixels...Wikipedia1.jpg

ក្បាលនៃអត្ថបទ(Headings)[កែប្រែ]

ដាក់ទំរង់តួអក្សរ(Characters formatting)[កែប្រែ]

វិធីដាក់ទំរង់
ឧទាហរ
លទ្ធផល
[[សញ្ញាណ]] [[រូបវិទ្យា]] រូបវិទ្យា
[[សញ្ញាណ|ឈ្មោះត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា|មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ]] មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ
[[សញ្ញាណ#មាតិកា]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ]] រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ
[[សញ្ញាណ#មាតិកា|ឈ្មោះត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ|ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា]] ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា
''អក្សរទ្រេត''
'''អក្សរដិត'''
'''''អក្សរទ្រេតនិងដិត'''''
<big>អក្សរទំហំធំ</big>
<small>អក្សរទំហំតូច</small>
<small>អក្សរទំហំ<big>ធំ</big>តូចលាយឡំគ្នា</small>
''រូបវិទ្យា''
'''រូបវិទ្យា'''
'''''រូបវិទ្យា'''''
<big>រូបវិទ្យា</big>
<small>រូបវិទ្យា</small>
<small>រូប<big>វិទ្យា</big>គីមីវិទ្យា</small>
រូបវិទ្យា
រូបវិទ្យា
រូបវិទ្យា
រូបវិទ្យា
រូបវិទ្យា
រូបវិទ្យាគីមីវិទ្យា
<tt>អក្សរអង្គុលីលេខធម្មតា</tt>
ឬ <code>អក្សរអង្គុលីលេខក្នុងខំព្យូរើ</code>
<tt>monospace text</tt>
ឬ <code>int main()</code>
monospace text
int main()
<s>អក្សរគូសមួយបន្ទាត់ឆូត</s>
<u>អក្សរគូសបន្ទាត់ក្រោម</u>
<s>សំខាន់</s>
<u>សំខាន់</u>
សំខាន់
សំខាន់
<!-- សេចក្តីបរិយាយ --> <!-- នេះជាសេចក្តីបរិយាយ -->
សញ្ញាអក្សរបារាំង ç è é ê ë ç è é ê î ï ï ù
[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ ពណ៌នាអំពីទំព័រនោះ] [http://km.wikipedia.org/wiki ទំព័រដើម នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ] ទំព័រដើម នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ជាទីសំរាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[1] ជាទីសំរាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា
<nowiki>ដកកូដវិគី</nowiki> <nowiki>'''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''</nowiki> '''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''
និមិត្តសញ្ញាពាណិជ
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

និមិត្តសញ្ញាគណិត
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &lArr; &dArr; &uArr; &hArr;
&rarr; &darr; &uarr; &larr; &harr;

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇐ ⇓ ⇑ ⇔
→ ↓ ↑ ← ↔

ក្រុមអក្សរក្រិក
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

ត្រីកោណមាត្រ <math>\,\! \sin x + \ln y</math><br>sin''x'' + ln''y''<br><math>\mathbf{x} = 0</math><br>'''x''' = 0</math>
sinx + lny

x = 0
រូបមន្តស្មុគ្រស្មាញ <math>\sum_(n=0)^\infty \frac{x^n} {n!}</math>

ដាក់ទំង់មានកំរិត និង មិនមានកំរិត(No or limited formatting)[កែប្រែ]

អត្ថបទមិនអាចមើលឃើញ(Invisible Text)(រាល់វិចារ:comments)[កែប្រែ]

តារាងនៃខ្លឹមសារ(Table of contents)[កែប្រែ]

បណ្តាតារាង(Tables)[កែប្រែ]

ចំនួនថេរ(Variables)[កែប្រែ]

ប្រើប្រាស់ចំនួនថេរ
ឧទាហរ
លទ្ធផល
អាទិត្យទី {{CURRENTWEEK}} ២៦
ផ្ងៃទី... នៃសប្តាហ៍ {{CURRENTDOW}}
ខែទី {{CURRENTMONTH}} ០៦
ឈ្មោះខែនេះ {{CURRENTMONTHNAME}} ខែមិថុនា
ឈ្មោះខែនេះ {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} ខែមិថុនា
ថ្ងៃទី {{CURRENTDAY}} ៣០
ឈ្មោះថ្ងៃនេះ {{CURRENTDAYNAME}} ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ឆ្នាំនេះ {{CURRENTYEAR}} ២០២២
ម៉ោងនេះ {{CURRENTTIME}} ម៉ោង១៦:៥៩
ចំនួនច្បាប់ {{NUMBEROFARTICLES}} ៩៣៦២
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ {{NUMBEROFUSERS}} ៣៥៩៧៤
ឈ្មោះទំព័រ {{PAGENAME}} វិធីតែងមួយទំព័រ
វាលឈ្មោះ {{NAMESPACE}} ជំនួយ
អត្តសញ្ញាណសារឡើងវិញ {{REVISIONID}} -
ទីតាំងឈ្មោះទំព័រ {{localurl:pagename}} /wiki/Pagename

គំរូខ្នាត (Templates)[កែប្រែ]

ពត៌មានបន្ថែម អំពីតំណែងទំព័រវិគី[កែប្រែ]

មើលផងដែរ(See also)[កែប្រែ]

How to edit a page