ជំនួយ:My sandbox

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រអប់ខ្សាច់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ/My sandbox គឺជា gadget មួយបែបដែលប្រើដើម្បីបង្ហាញតំណភ្ជាប់នៅលើរបារឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានស្ថិតនៅខាងលើទំព័រ។ It is enabled by default; the state can be changed by setting:

My preferences → Gadgets  → Add a "my sandbox" link to the personal toolbar area

The link opens a user subpage Special:MyPage/ប្រអប់ខ្សាច់. If the page does not exist then it is opened for editing with {{User sandbox}} added to the top of the editing window. The template notifies readers that the page is a sandbox, not an article, and it prevents the page from being indexed by search engines.

The sandbox link is lower case and cannot be changed.

Customizing[កែប្រែ]

The gadget cannot be customized, but it can be disabled and a custom version created in userspace.

Edit Special:MyPage/common.js:

To change the name to Special:MyPage/Sandbox:

mw.util.addPortletLink(
 'p-personal',
 '/w/index.php?title=Special:MyPage/Sandbox&action=edit&preload=Template:User_sandbox/preload&editintro=Template:User_sandbox',
 'My sandbox',
 'pt-mysandbox',
 'Go to your sandbox',
 null,
 '#pt-preferences'
 );

To remove autoedit:

mw.util.addPortletLink(
 'p-personal',
 '/w/index.php?title=Special:MyPage/sandbox',
 'My sandbox',
 'pt-mysandbox',
 'Go to your sandbox',
 null,
 '#pt-preferences'
 );

My subpages[កែប្រែ]

If you have multiple sandboxes or other user subpages, it may be more useful to show a list of your subpages:

Ensure you replace username with your username.
 mw.util.addPortletLink(
 'p-personal',
 '/wiki/Special:PrefixIndex/User:username',
 'My subpages',
 'pt-mysubpages',
 'Show my subpages',
 null,
 '#pt-preferences'
 );

Discussions[កែប្រែ]

Proposals for My sandbox go back to at least 2008,[១] but the defining proposal was in December 2011.[២] A Gadget proposal in January 2012 resulted in the addition of My Sandbox.[៣]

Notes[កែប្រែ]