ជ្រែករាជ្យ

ពីវិគីភីឌា

ជ្រែករាជ្យ គឺជាការដណ្ដើមយករាជ្យបល័ង្គមកគ្រប់គ្រងក្នុងជួររាជ្យវង្ស។ ការជ្រែករាជ្យមាន

  • ជ្រែករាជ្យដោយសារការដឹកនាំមិនល្អ
  • គំនុំរាជ្យវង្ស
  • គ្រប់គ្រងនគរមិនបាន
  • រាស្ត្រមិនពេញចិត្ត
  • ចង់បានកេរ្ត៍ិឈ្មោះ