ឈុន វណ្ណា

ដោយវិគីភីឌា

អ្នកស្រីឈុន វណ្ណាជាអ្នកចំរៀងខ្មែរដ៏ល្បីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៦០។