ដានតេ អាលីគីអេរី

ដោយវិគីភីឌា

ឌូរ៉ានតេ ដេគ្លី អាលីគីអេរីដានតេ អាលីគីអេរី ឬហៅខ្លី ៗ ថា ដានតេ (អ៊ីតាលីDurante degli Alighieri; Dante Alighieri) (ឆ្នាំ ១២៦៥ - ឆ្នាំ ១៣២១) គឺជាអ្នកកំណាព្យជនជាតិអ៊ីតាលីដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅសម័យកណ្ដលចុង ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]