ដុនបូស្កូសិស្សចាស់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូសិស្សចាស់ គឺជាចលនាមួយរបស់យុវជននិងមនុស្សចាស់ដែលជាសិស្សចាស់នៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូឬជាសេវាទាក់ទងគ្នារវាងសិស្ស

ចាស់និងសិស្សចាស់ សិស្សចាស់និងសិស្សថ្នី សិស្សចាស់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីផ្តល់បទពិសោភន៏អោយគ្នាទៅវិញទៅមក។

ទោះបីជាពូកគេបានចេញពីដុនបូស្កូក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចទាក់ទងគ្នាបានដូច្នោះហើយសមាគមសិស្សចាស់ដុនបូស្កូគឺ

មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះពូកគេ។ សមាគមន៏សិស្សចាស់ដុនបូស្កូជាយុវពលករ និសិត្ស ឬជាសាស្រ្តចារ្យ គ្រូបង្រៀន យុវ

ជនពេញវ័យដែលតាំងចិត្តធ្វើការដោយស្ម័ក្រដូកជាការបង្ហាត់បង្រៀនយុវជន ក្មេងៗ ដូចជាការលេងកីឡា ការទំនាក់ទំនងក្នុង

សង្គមនិងការសិក្សាអបរំជាដើម។ គោលបំណង

- ដើម្បីផ្លាស់ផ្តូបទពិសោធន៏ជាអ្នកក្នុងតំបន់ និងប្រទេសទាំមូល។

- ដើម្បីសម្របសម្រូលសកម្មភាព និង ផ្តល់យោបល់អោយគ្នាទៅវិញទៅមកលើចំនុចជាអទីភាព។

- ​​​​​​​ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការរកការងារធ្វើ។

- គ្មានអំពីហឹង្សា។

- សហការណ៏ជាមួយយុវជន

- ចូលរូមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឈន៏សង្គម។

សមាគមន៏សិស្សចាស់នៃដុនបូស្កូបង្កើតឡើង ដើម្បីស្វែងរកអនាគតភ្លឺស្វាង ដែលមានក្នុងពិភពលោកយើងនេះដូចជា

- រកការងារ

- រកគ្រូសារ រកផ្ទះសហគមន៏ ដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នា ការរស់ជាមួយពួកគេទាំងនេះមិនដួចជា មន្រ្តីបំពេញការងារ ឬក៏

និយោជិកធម្មតាឡើយ រស់នៅប្រកបដោយសេរីភាព នៅក្នុងសហគមន៏ហើយដើម្បីការពារ និង ទទួលបាននូវតំលៃរបស់

មនុស្ស ប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាពតាមរយៈការអបរំរបស់សាលេស៊ាន។​ សមាគមន៏សិស្សចាស់ដុនបូស្កួ ក៏មានមនុស្សពេញ

វ័យចាប់ពី៣០ឆ្នាំផងដែរគឺអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុង Local Union ដូចគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីយុវជនស្វែងរកការអប់រំរបស់ពូក

គេ និង ដើម្បីអភិវឌ្ឈន៏នូវលទ្ធភាពរបស់ពូគគេម្នាក់ៗដែលមានស្រាប់ហើយអោយប្រសើរទ្បើង។ ទន្ទឹងនិងសិស្សចាស់ ដុនបូស្កូ ក៏មានសិស្សថ្មីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុរយភូមិមកធ្វើការប្រលងដើម្បីចូលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនេះផងដែរ។ សិស្សឆ្នាំទីមួយជាលើកដំបូងនៃការចូលរៀននៅសាលាដុនបូស្កូ​ ដែលជាហេតុធ្វើអោយមានការខុសនូវបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបន្តិចបន្តួច។ ប៉ុន្តែកំហុស ទាំងនោះពួកគេបានចាប់ជាមេរៀនដំបូងរបស់ពួកគេផង។ សិស្ស ដុន បូស្កូ ម្នាក់ៗមានចិត្តនឹងខិតខំធ្វើនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ។