ដែនម៉ាញ៉េទិច

ពីវិគីភីឌា

ដែនម៉ាញ៉េទិចជាលំហរជុំវិញមេដែក