ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន

ពីវិគីភីឌា
ឋានន្តរសក្ដិរាជវង្សនិងអភិជន
Coronet of an earl
អធិរាជ និង អធិរាជិនី
ព្រះមហាក្សត្រ និង ព្រះមហាក្សត្រីយានី
អនុរាជ
សម្ដេចព្រះបរមរាជឱរសាធិរាជ និង សម្ដចព្រះបរមរាជធីតាធិរាជ
សម្ដេចចៅពញានិងលោកអ្នកជំទាវ
សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ និង សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី
ចៅពញានិងអ្នកជំទាវ
ព្រះអង្គម្ចាស់ និង ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី
អ្នកអង្គម្ចាស់
ពញា
ជំទាវ (ពញា)
ចៅបច្ចន្តជនបទ និង ជំទាវ
ព្រះ
ព្រះ (អឺល)

ហ្លួង
ឃុន
ឧកម៉ឺន
ម៉ឺន, នាយ, អប្សឫទ្ធិ
អស្សឫទ្ធិទាយាទ
អស្សឫទ្ធិ & លោកស្រី