ណ្វៃយូ

ពីវិគីភីឌា

ណ្វៃយ៉ូជាធាតុបង្ករបស់កោសិកា វាមានតួនាទីពិនិត្យរាល់សកម្មភាពរបស់កោសិកា។