តារាងដេរីវេធម្មតា

ដោយវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងនៃអនុគមន៍ដេរីវេដែលត្រូវគេប្រើជារឿយៗ។

ដែននៃ អនុគមន៍ ដែននៃដេរីវេ ដេរីវេ លក្ខខណ្ឌ