តារានិករ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងតារាសាស្ដ្រដ៏ទំនើរ,តារានិករគឺជាន័យភូមិភាគអន្ដរជាតិនៃផ្ទៃអាកាសស្ភិរិ។​ តំបន់ទាំងនេះគឺវិលជុំវិញអេសធឺរីសមានលក្ខណះជាក្រុម