តេលេសុខភាព

ពីវិគីភីឌា

តេលេសុខភាព (Telehealth ) ជាការផ្តល់សេវានិងពត៌មានអំពីសុខភាព តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍។ តេលេសុខភាព អាចមានរូបភាពគ្រាន់ជាការពិភាក្សាគ្នា​រវាងការគ្រូពេទ្យ២នាក់អំពីករណីអ្នកជំងឺម្នាក់​តាមទូរស័ព្ទ ឬអាចមានរូបភាពស្មុគស្មាញ​ជាង ក្នុងរូបភាពជាសន្និសិទតាមវីដេអូរវាង​គ្រឹះស្ថាន​សុខភាពរបស់ប្រទេស២។