តែដាជីលីង

ពីវិគីភីឌា
ស្លឹកតែដាជីលីង
តែដាជីលីង (Darjeeling Tea)
ប្រភេទ ៖ តែខ្មៅនិងផ្សេងទៀត
ឈ្មោះផ្សេងទៀត ៖ សំប៉ាញនៃតែ
ប្រភពដើម ៖ ដាជីលីង ឥណ្ឌា​
ក្លិន ៖ ស្រដៀងនឹងផ្លែឈើ ផ្កា

តែដាជីលីង (Darjeeling Tea) គឺជាតែដែលត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដាជីលីងនៅប៉េងហ្គាល់ខាងលិច ឥណ្ឌា ។ តែដាជីលីងត្រូវបានផលិតឡើងនៅប្រភេទផ្សេងៗ ឧ. តែខ្មៅ តែបៃតង តែស និងតែអូលុង ។ នៅពេលវាត្រូវបានធ្វើឡើង នឹងបានតែដែលមានពណ៌ភ្លឺ ឱ្យក្លិនក្រអូបផ្កា ដូច្នេះ វាធ្វើឱ្យតែដាជីលីងបានទទួលរហស្សនាមថា សំប៉ាញនៃតែ (Champagne of Teas)