តំបន់ទេសចរណ៏នៅប្រទេសកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រម្មណីយដ្ឋានភ្នុំប្រុសភ្នុំស្រី


[[ឯកសារ:Jkskdfjka.jpeg|500px|ស៊ុម|ស្តាំ|ប្រទេសកម្ពុជា មានផ្ទៃដីសរុប ១៨១​ ០៣៥ គ.ម] ភ្នុំប្រុស​ ភ្នុំស្រីស្ថិតនីក្នុងឃុំ ក្រលាស្រុកកំពុងសៀម ដែលមានចម្ងាយ ៧ គ.ម ពីទីរួមខេត្តកំពុងចាម ឯ ភ្នុំពេញ់វិញ

មានចម្ងាយ ១១៤គ.ម ។ វត្តភ្នុំប្រុសមានឈ្មោះឃាផ្លូវកាថា "វត្តសុវណ្ណគិរតនះភ្នុំប្រុស"​ នៅចំទិសខាងជើង ។ នៅ

ទីនោះមានភ្នុំមួយទៀតគេហៅថា ភ្នុំស្រី ដែលមានកំពូលស្រួច ហើយមានចម្ងាយប្រមាណជា ១០០០ ម ពីភ្នុំប្រុស។ ចំនែកនៅភាគខាងជើងភ្មុំវិណ គេឃើញមានជួរភ្នុំតូចៗរកេតរកូតច្រើនទៀតដែលគេហៅថាជាភ្នុំដងរែក ភ្នុំ បាលី និងភ្នុំឈូក ។ភ្នុំប្រុសគឺជាភ្នុំដែលមានរៀងទួល