ត្បូងមោរា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Keo Morea
300px
Keo Morea​ is a type of gems use by Rea Kyak-sa Tevi angels of Tuesday. The daughter​'s Brahma.(កែវមោរា)

មោរា (មោរា អ. ថ. ម៉ូរា) ឈ្មោះត្បូងកែវមួយប្រភេទដែលមានសម្បុរឆ្នូត (ជាពួកត្បូងពណ៌ទឹកសមុទ្រមានឆ្នូត) ជាត្បូងដែលមានប្រើក្នុងរឿង នាងកែវមណីមេខលា