ត្រងត្រាប់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ត្រងត្រាប់ ត្រង​យក​តម្រាប់ គឺ​ស្ដាប់​បម្រុង​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ឬ​ស្ដាប់​ហើយ​កាន់​តាម ។