ត្រីកោណនិងភាពឆ្លុះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(vankhea) តាង ជាបីចំនុចស្ថិតនៅលើជ្រុង នៃត្រីកោណ ។ តាង ជាចំនុចឆ្លុះនៃ ធៀបនឹងចំនុច ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ដែល តាងអោយក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ

សំរាយបញ្ជាក់