ត្រីកោណសមបាត

ពីវិគីភីឌា

ត្រីកោណសមបាត គឺជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងពីប៉ុនគ្នាឬមុំពីរប៉ុនគ្នា។https://km.m.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Triangle.Isosceles.svg