ត្រីកោណសមបាត

ដោយវិគីភីឌា

ត្រីកោណសមបាត គឺជាត្រីកោណដែលមានជ្រុង២ស្មើគ្នា និងមានមុំ២ស្មើគ្នា។ ត្រីកោណសមបាត