ត្រីកោណសមបាត

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ត្រីកោណសមបាទ)

ត្រីកោណសមបាត គឺជាត្រីកោណដែលមានជ្រុង២ស្មើគ្នា និងមានមុំ២ស្មើគ្នា។ ត្រីកោណសមបាត