ត្រីកោណសមបាត

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ត្រីកោណ សមបាត)
Jump to navigation Jump to search

ត្រីកោណសមបាត គឺជាត្រីកោណដែលមានជ្រុង២ស្មើគ្នា និងមានមុំ២ស្មើគ្នា។ ត្រីកោណសមបាត