ត្រីរាជ

ពីវិគីភីឌា

ត្រីរាជជាប្រភេទត្រីមួយកំពុងទទួលការគំរាមកំហែងបាត់ពូជ ដែលត្រូវការពារក្នុងចំណោមត្រីរាជបួន ដែលត្រូវចិញ្ចឹមចំនួន៧ឆ្នាំដោយអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលមួយនោះមានត្រីចំនួនពីរត្រូវបានយកទៅដាក់នៅទន្លេមេគង្គឱ្យរស់បន្តពូជតទៅទៀត។ កាលណាវាមានអាយុ៧ឆ្នាំ ត្រីរាជនីមួយៗមានបណ្តោយ២ម៉ែត្រ និងមានទម្ងន់ពី១៥០គីឡូក្រាមទៅ២០០គីឡូក្រាម។