ថ្ងៃនៃភាសាជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ថ្ងៃប្រចាំសប្ដាហ៍[កែប្រែ]

ថ្ងៃប្រចាំសប្ដាហ៍
ថ្ងៃអាទិត្យ(Nichi Yoobi) ថ្ងៃច័ន្ទ(Getsu Yoobi) ថ្ងៃអង្គារ(Ka Yoobi) ថ្ងៃពុធ(Sui Yoobi) ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍(Moku Yoobi) ថ្ងៃសុក្រ(Kin Yoobi) ថ្ងៃសៅរ៍(Do Yoobi)
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wrdnesday) (Thursday) (Friday) (Sturday)

ថ្ងៃប្រចាំខែ[កែប្រែ]

ថ្ងៃប្រចាំខែ
ថ្ងៃទី១(Ichi Gatsu) ថ្ងៃទី២(Ni Gatsu) ថ្ងៃទី៣(San Gatsu) ថ្ងៃទី៤(Yon Gatsu) ថ្ងៃទី៥ ថ្ងៃទី៦ ថ្ងៃទី៧ ថ្ងៃទី៨ ថ្ងៃទី៩ ថ្ងៃទី១០
ថ្ងៃទី១១ ថ្ងៃទី១២ ថ្ងៃទី១៣ ថ្ងៃទី១៤ ថ្ងៃទី១៥ ថ្ងៃទី១៦ ថ្ងៃទី១៧ ថ្ងៃទី១៨ ថ្ងៃទី១៩ ថ្ងៃទី២០
ថ្ងៃទី២១ ថ្ងៃទី២២ ថ្ងៃទី២៣ ថ្ងៃទី២៤ ថ្ងៃទី២៥ ថ្ងៃទី២៦ ថ្ងៃទី២៧ ថ្ងៃទី២៨ ថ្ងៃទី២៩ ថ្ងៃទី៣០
ថ្ងៃទី៣១