ថ្ងៃបាស់ស្ទីល

ពីវិគីភីឌា

ថ្ងៃបាស់ស្ទីលគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រជាជន បារាំង ដែលប្រារព្ធធ្វើ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ កក្កដា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

គុគធំជាងគេនៅបារាំង

នៅបារាំងដែលគេហៅថាLa Fête Nationale (National Celebration) ជាធម្មតាlequatorze juillet (the fourteenth of July).វាត្រូវបានគេរំលឹកនៅឆ្នាំ១៧៩០ Fête de la Fédération ដែលត្រូវគេប្រារព្វបុណ្យខួបលើកដំបូង storming of the Bastille នៅថ្ញៃទី ១៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ១៧៨៩​​ មានថ្ញៃបុណ្យខួបរបស់