ទន្តវទនសាស្រ្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទន្តវទនសាស្រ្ត Dentistry គឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលសិក្សាពីវិទ្យាសាស្រ្តមាត់,ធ្មេញ,អញ្ចាញ និងសរីរមួយចំនួនទៀតដែលនៅនឹងមាត់។ អ្នកអនុវត្តការព្យាបាលលើផ្នែកនេះគេហៅថា ទន្តវទនបណ្ឌិត(Dentist)។មុខវិជ្ជានេះត្រូវបានបង្រៀនដោយសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល-University of Health Science (UHS)in Phnom Penh,Cambodia (សាលាក្រហម), University of Puthisastra (UP)និងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ (IU).