ទម្រង់សំណួរនៃភាសាជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

W6[កែប្រែ]

 • nan, nani(なん、なに / 何) - what
 • itsu(いつ) - when
 • doko(どこ) - where
 • docchi(どっち)- which
 • dare, donata(だれ / 誰、どなた) - who
 • doushite, naze(どうして、なぜ) - why

How[កែប្រែ]

 • dou (どう)- how
 • ikaga(いかが) - how
 • ikura(いくら) - how much
 • ikutsu(いくつ) - how many

What[កែប្រែ]

 • nanji(なんじ / 何時) - what time
 • nan nin(なんにん / 何人) - how many people
 • donna (どうなん) - what kind of

Which[កែប្រែ]

 • dochira(どちら)- which one (of two)