ទសវត្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទសវត្ស គឺមានរយះពេល ១០០ឆ្នាំ(ម្ដង)។
ការចាប់រាប់ទសវត្សគឺ÷

  • ទសវត្សទី១ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១ ដល់ ឆ្នាំទី១០០
  • ទសវត្សទី២ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១០១ ដល់ ឆ្នាំទី២០០
  • ទសវត្សទី៣ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី២០១ ដល់ ឆ្នាំទី៣០០
  • ទសវត្សទី៤ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៣០១ ដល់ ឆ្នាំទី៤០០
  • ទសវត្សទី៥ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៤០១ ដល់ ឆ្នាំទី៥០០
  • ទសវត្សទី៦ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៥០១ ដល់ ឆ្នាំទី៦០០
  • ទសវត្សទី៧ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៦០០ ដល់ ឆ្នាំទី៦៩៩
  • ទសវត្សទី៨ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៧០១ ដល់ ឆ្នាំទី៨០០
  • ទសវត្សទី៩ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៨០១ ដល់ ឆ្នាំទី៩០០
  • ទសវត្សទី១០ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៩០១ ដល់ ឆ្នាំទី១០០០