ទសវត្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទសវត្ស គឺមានរយះពេល ១០ឆ្នាំ(ម្ដង)។
ការចាប់រាប់ទសវត្សគឺ÷

  • ទសវត្សទី១ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១ ដល់ ឆ្នាំទី១០
  • ទសវត្សទី២ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១១ ដល់ ឆ្នាំទី២០
  • ទសវត្សទី៣ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី២១ ដល់ ឆ្នាំទី៣០
  • ទសវត្សទី៤ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៣១ ដល់ ឆ្នាំទី៤០
  • ទសវត្សទី៥ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៤១ ដល់ ឆ្នាំទី៥០
  • ទសវត្សទី៦ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៥១ ដល់ ឆ្នាំទី៦០
  • ទសវត្សទី៧ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៦១ ដល់ ឆ្នាំទី៦៩
  • ទសវត្សទី៨ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៧១ ដល់ ឆ្នាំទី៨០
  • ទសវត្សទី៩ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៨១ ដល់ ឆ្នាំទី៩០
  • ទសវត្សទី១០ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៩១ ដល់ ឆ្នាំទី១០០