ទសវត្សរ៍ ១៩២០

ពីវិគីភីឌា

ទសវត្សរ៍ ១៩២០ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩២០-១៩២៩

ទសវត្សរ៍ទី ១៩៣ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩២១-១៩៣០