ទសវត្សរ៍ ១៩៣០

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទសវត្សរ៍ ១៩៣០ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០-១៩៣៩

ទសវត្សរ៍ទី ១៩៤ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៣១-១៩៤០