ទសវត្សរ៍ ១៩៤០

ពីវិគីភីឌា

ទសវត្សរ៍ ១៩៤០ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៤០-១៩៤៩

ទសវត្សរ៍ទី ១៩៥ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៤១-១៩៥០