ទសវត្សរ៍ ១៩៥០

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទសវត្សរ៍ ១៩៥០ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៥០-១៩៥៩

ទសវត្សរ៍ទី ១៩៦ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៥១-១៩៦០