ទិន្នន័យបើកចំហ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Linking Open Data project in September 2007
Linked Open Data Cloud in September 2011
Clear labeling of the licensing terms is a key component of Open data, and icons like the one pictured here are being used for that purpose.

ទិន្នន័យបើកចំហ Open data គឺជាទស្សនៈគំនិតមួយដែលថា ទិន្នន័យគប្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរក-ទទួលបានដោយសេរី ក្នុងការប្រើប្រាស់ បោះផ្សាយឡើងវិញតាមដែលខ្លួនចង់ ដោយគ្មានការរឹតបណ្តឹងដាក់កំហិតពី ការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ឬយន្ដការរឹតបណ្ដឹងដទៃទៀត (merchanisms of control)។ [១] The goals of the open data movement are similar to those of other "Open" movements such as open source, open hardware, open content, and open access. The philosophy behind open data has been long established (for example in the Mertonian tradition of science), but the term "open data" itself is recent, gaining popularity with the rise of the Internet and World Wide Web and, especially, with the launch of open-data government initiatives such as Data.gov and Data.gov.uk.

ទិន្នន័យបើកចំហ ក្នុងវិស័យរដ្ឋាភិបាល[កែប្រែ]

Several national governments have created web sites to distribute a portion of the data they collect. It is a concept for a collaborative project in municipal Government to create and organize Culture for Open Data or Open government data. A list of over 200 local, regional and national open data catalogues is available on the open source datacatalogs.org project, which aims to be a comprehensive list of data catalogues from around the world. Prominent examples include:


Additionally, other levels of government have established open data websites. There are many government entities pursuing Open Data in Canada. Data.gov lists the sites of a total of 31 US states, 13 cities, and > 150 agencies and subagencies providing open data; e.g. the state of California, US.[៥]

The United Nations has an open data website that publishes statistical data from Member States and UN Agencies:[៦]


អង្គការ-ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយជំរុញទិន្នន័យបើកចំហ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]