ទិវាកុមារអន្តរជាតិ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Children's Day
Children's Day
Wikipedia Logo for Children's Day
ប្រារព្ធដោយ Worldwide
កាលបរិច្ឆេទ 1 June ; 20 November
Related to International Men's Day, International Women's Day, Father's Day, Mother's Day, Parents' Day

ទិវាកុមារអន្តរជាតិ (អង់គ្លេសInternational Children's Day)គឺត្រូវបានស្គាល់ថា​ប្រារព្ធនៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាតាមទីកន្លែងជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក, to honor children globally. It was first proclaimed by the World Conference for the Well-being of Children in 1925 and then established universally in 1954 to protect an "appropriate" day.[១]

International Day for Protection of Children, observed in many countries as Children's Day on June 1 since 1950, was established by the Women's International Democratic Federation on its congress in Moscow (22 November 1949). Major global variants include a Universal Children's Day on November 20, by United Nations recommendation.[២]

Universal Children's Day[កែប្រែ]

Universal Children's Day takes place annually on November 20. First proclaimed by the United Nations General Assembly in 1954, it was established to encourage all countries to institute a day, firstly to promote mutual exchange and understanding among children and secondly to initiate action to benefit and promote the welfare of the world's children.

This day is observed to promote the objectives outlined in the Charter and for the welfare of children. On November 20, 1958 the United Nations adopted the Declaration of the Rights of the Child.[៣] The United Nations adopted the Convention on the Rights of the Child on November 20, 1989 and can be found here .

In 2000, the Millennium Development Goals outlined by world leaders in order to stop the spread of HIV/AIDS by 2015. Albeit this applies to all people, the main objective is with regard to children.[៣] UNICEF is dedicated to meeting the six of eight goals that apply to the needs of children so that they are all entitled to basic rights written in the 1989 international human rights treaty.[៤] UNICEF delivers vaccines, works with policymakers for good health care and education and works exclusively to help children and protect their rights.[៤]

In September 2012, the Secretary-General Ban Ki-moon of the United Nations led the initiative for the education of children.[៥] He firstly wants every child to be able to attend school, a goal by 2015.[៥] Secondly, to improve the skillset acquired in these schools.[៥] Thirdly, implementing policies regarding education to promote peace, respect and environmental concern.[៥]

Universal Children's Day is not simply a day to celebrate children for who they are, but to bring awareness to children around the globe that have succumbed to violence in forms of abuse, exploitation and discrimination. Children are used as labourers in some countries, immersed in armed conflict, living on the streets, suffering by differences be it religion, minority issues, or disabilities.[៦] Children feeling the effects of war can be displaced because of the armed conflict and/or suffer physical and psychological trauma.[៧] The following violations are described in the term "children and armed conflict": recruitment and child soldiers, killing/maiming of children, abduction of children, attacks on schools/hospitals and not allowing humanitarian access to children.[៧] Currently there are about 153 million children between the ages of 5 and 14 who are forced into child labour.[៨] The International Labour Organization in 1999 adopted the Prohibition and Elimination of the Worst Forms of Child Labour including slavery, child prostitution and child pornography.[៨]

A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child can be found here[៩].

Canada co-chaired the World Summit for children in 1990 and in 2002 the United Nations reaffirmed the commitment to complete the agenda of the 1990 World Summit. This added to the UN Secretary-General's report We the Children: End-of Decade review of the follow-up to the World Summit for Children.

The United Nations children's agency released a study referencing the population increase of children will make up 90 per cent of the next billion people.[១០]

Dates around the world[កែប្រែ]

The officially recognized date of Children's Day varies from country to country. This section lists some significant examples, in order of date of observance.

Gregorian calendar
Occurrence Dates Country

January 11

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tunisia

Second Saturday of January

Jan Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Jan Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., ២០១៩
Jan Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Thailand

First Sunday of March

March Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
March Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., ២០១៩
March Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand

March 17

 Bangladesh

April 4

 Hong Kong
 Republic of China

April 5

 Palestine

April 12

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bolivia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Haiti

Last Saturday of April[១១]

Apr Expression error: Unexpected < operator., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Apr Expression error: Unexpected < operator., ២០១៩
Apr Expression error: Unexpected < operator., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Colombia

April 23

 Turkey

April 24

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zambia

April 30

 Mexico

May 5

 Japan
 South Korea

Second Sunday of May

May Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
May Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., ២០១៩
May Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Spain

May 10

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Maldives

May 17

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Norway

May 27

 Nigeria

Last Sunday of May

May Expression error: Unexpected < operator., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
May Expression error: Unexpected < operator., ២០១៩
May Expression error: Unexpected < operator., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Hungary

June 1

 Albania
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Angola
ភាសាខ្មែរ
 Azerbaijan
 Belarus
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Benin
 Bulgaria
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia and Herzegovina

 People's Republic of China
 Cambodia
 Czech Republic
 East Timor
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ecuador
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Estonia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ethiopia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ecuador
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Georgia

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea-Bissau
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kazakhstan
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kosovo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kyrgyzstan
 Laos
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Latvia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lebanon

 1. បញ្ជូនបន្ត ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស លីថួនី

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Macedonia
 Macau

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Moldova
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mongolia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Montenegro
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mozambique
 Myanmar
 Nicaragua
 Poland

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Portugal
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Romania
 Russia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស São Tomé and Príncipe
 Serbia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovakia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovenia

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tajikistan
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tanzania
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Turkmenistan
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ukraine
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uzbekistan
 Vietnam
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Yemen

June 2

 North Korea

Second Sunday of June

Jun Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Jun Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., ២០១៩
Jun Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 United States of America

July 1

 Pakistan

Third Sunday of July

Jul Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Jul Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., ២០១៩
Jul Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cuba
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Panama
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Venezuela

July 23

 Indonesia

July 24

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Vanuatu

First Sunday of August

Aug Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Aug Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., ២០១៩
Aug Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Uruguay

August 16

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Paraguay

Third Sunday of August

Aug Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Aug Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., ២០១៩
Aug Expression error: Unrecognized punctuation character "០"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Argentina
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Peru

September 9

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Costa Rica

September 10

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Honduras

September 20

 Germany

October 1

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស El Salvador
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guatemala
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sri Lanka

First Friday of October

Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៥"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៥"., ២០១៩
Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៥"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Singapore

First Wednesday of October (Children’s Day recognition and assignation)
Second Sunday of August (Children’s Day observance)

Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៣"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៣"., ២០១៩
Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៣"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chile

October 8

 Iran

October 12

 Brazil

Fourth Saturday of October

Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., ២០១៩
Oct Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

 Australia
 Malaysia

First Saturday of November

Nov Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
Nov Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., ២០១៩
Nov Expression error: Unrecognized punctuation character "៦"., Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Africa

November 11

 Croatia

November 14

 India

November 20

 Canada
 Egypt
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Finland
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ireland
 Israel

 Philippines
 Sweden
 Switzerland
 United Arab Emirates
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Trinidad and Tobago

December 5

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Suriname

December 23

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Sudan
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sudan

December 25

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Congo DR
 Cameroon

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Equatorial Guinea
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gabon
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chad
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Central African Republic


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. "History of Children's Day". Childrensdaycelebration.org. Retrieved 2013-07-28.
 2. Dag Hammarskjöld Library (1954-12-14). "United Nations Universal Children's Day". Un.org. Retrieved 2012-03-08.
 3. ៣,០ ៣,១ "United Nations". Un.org. 1954-12-14. Retrieved 2013-07-28.
 4. ៤,០ ៤,១ "UNICEF". UNICEF. Retrieved 2013-07-28.
 5. ៥,០ ៥,១ ៥,២ ៥,៣ "Global Education First". Global Education First. Retrieved 2013-07-28.
 6. "Foreign Affairs and International Trade Canada". International.gc.ca. 2012-03-16. Retrieved 2013-07-28.
 7. ៧,០ ៧,១ "Foreign Affairs and International Trade Canada". International.gc.ca. 2013-04-30. Retrieved 2013-07-28.
 8. ៨,០ ៨,១ "Foreign Affairs and International Trade Canada". International.gc.ca. 2013-04-30. Retrieved 2013-07-28.
 9. http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
 10. "UN News". Un.org. 2012-11-20. Retrieved 2013-07-28.
 11. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0724_2001.html

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Turkish Holidays