ទីផ្សារមូលធន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទីផ្សារមូលធន គឺជាទីផ្សារដេលមានការទិញ-លក់ធនបត្រ័រយៈពេលលើសពីមួយឆ្នាំឡើងទៅដែលអ្នកខ្ចីទទួលមូលនិធិពីទីផ្សារមូលធនដើម្បីទិញទំនិញសំរាប់ធ្វើការវិនិយោគ។