ទេសចរណ៍នៅប្រទេសឡាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកម្រិតក្រសួងគឺ រដ្ឋបាលទេសចរណ៍ជាតិឡាវ (LNTA)។[១] នៅ 2019 មុនវិបត្តិកូវីដ19 ប្រទេសឡាវទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជាងជិត5លាននាក់តែដោយសារវិបត្តិកូវីដ19ប្រទេសឡាវបានទទួលការធ្លាក់ចុះនូវភ្វៀវទេសចរណ៍និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ដកិច្ចជាតិ។

ឆ្នាំ ចំនួនទេសចរណ៍ ភាគរយ ឯកសារយោង
2020 886,447 81.5%
2019 4,791,065 14.4%
2018 4,186,432 8.2%
2017 3,868,838 8.7%
2016 4,239,047 9.5%
2015 4,684,429 12.6%
2014 4,158,719 10.0%
2013 3,779,490 13.5%
2012 3,330,072 22.3%
2011 2,723,564 8.4%
2010 2,513,028 25.1%
2009 2,008,363 15.6%
2008 1,736,787 6.9%
2007 1,623,943 33.6%
2006 1,215,106 10.9%
2005 1,095,315 22.4%
2004 894,806 40.6%
2003 636,361 13.5%
2002 735,662 9.2%
2001 673,823 8.6%
2000 737,208 20.8%
1999 614,278 22.8%
1998 500,200 8.0%
1997 463,200 14.9%
1996 403,000 16.3%
1995 346,460 137.0%
1994 146,155 42.0%
1993 102,946 17.6%
1992 87,571 132.8%
1991 37,613 161.2%
1990 14,400 -

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. បកប្រែពីអង់គ្លេស