ទំព័រគំរូ:តារាង47ខេត្តក្រុងរបស់ជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


ការប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

{{តារាង47ខេត្តក្រុងរបស់ជប៉ុន}}

លទ្ធផលបង្ហាញដូចខាងក្រោម[កែប្រែ]

លេខរៀង ខេត្ត និង​ក្រុង Prefectures 県名
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហុកកៃដូ Hokkaido 北海道
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អាអុម៉ុរី Aomori 青森県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អ៊ីវ៉ាតិ Iwate 岩手県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)មីយ៉ាហ្គ៊ិ Miyagi 宮城県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អាគីតា Akita 秋田県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)យ៉ាម៉ាហ្គាតា Yamagata 山形県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្វឹគឹស៊ីម៉ា Fukushima 福島県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អ៊ីបារ៉ាគិ Ibaraki 茨城県
 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តុឈីហ្គិ Tochigi 栃木県
១០  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្គឹនម៉ា Gunma 群馬県
១១  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)សៃតាម៉ា Saitama 埼玉県
១២  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ឈីបា Chiba 千葉県
១៣  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តូក្យូ Tokyo 東京都
១៤  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)កាន់ណាហ្គាវ៉ា Kanagawa 神奈川県
១៥  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)នីហ្គាតាក់ Niigata 新潟県
១៦  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តុយ៉ាម៉ា Toyama 富山県
១៧  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អ៊ិស៊ីខាវ៉ា Ishikawa 石川県
១៨  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្វឹគឹអ៊ី Fukui 福井県
១៩  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)យ៉ាម៉ាណាស៊ី Yamanashi 山梨県
២០  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ណាហ្គាណុ Nagano 長野県
២១  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្គ៊ីហ្វឹ Gifu 岐阜県
២២  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ស៊ីស្ស៊ឹអុកា Shizuoka 静岡県
២៣  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អៃឈិ Aichi 愛知県
២៤  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)មីអិ Mie 三重県
២៥  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ស៊ីហ្គា Shiga 滋賀県
២៦  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ក្យូតុ Kyoto 京都府
២៧  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អូសាកា Osaka 大阪府
២៨  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្យូហ្គុ Hyogo 兵庫県
២៩  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ណារ៉ា Nara 奈良県
៣០  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)វ៉ាកាយ៉ាម៉ា Wakayama 和歌山県
៣១  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ថុតតុរី Tottori 鳥取県
៣២  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ស៊ីម៉ាណិ Shimane 島根県
៣៣  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អូកាយ៉ាម៉ា Okayama 岡山県
៣៤  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា Hiroshima 広島県
៣៥  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)យ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ Yamaguchi 山口県
៣៦  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តុកឹស៊ីម៉ា Tokushima 徳島県
៣៧  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ខាហ្គាវ៉ា Kagawa 香川県
៣៨  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អិប៊ីមិ Ehime 愛媛県
៣៩  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ខូឈិ Kochi 高知県
៤០  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្វឹគឹអុកា Fukuoka 福岡県
៤១  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)សាហ្គា Saga 佐賀県
៤២  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ណាហ្គាសាគី Nagasaki 長崎県
៤៣  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ឃឹម៉ាម៉ុតុ Kumamoto 熊本県
៤៤  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អយតាក់ Oita 大分県
៤៥  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)មីយ៉ាហ្សាគី Miyazaki 宮崎県
៤៦  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ខាហ្គុស៊ីម៉ា Kagoshima 鹿児島県
៤៧  ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អូគីណាវ៉ា Okinawa 沖縄県