ទំព័រគំរូ:ប្រតិទិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template displays either a yearly or monthly calendar (from 1970-2037).

Parameters[កែប្រែ]

month
To display a single month the parameter month must be defined. This parameter can be a month name or number, the current month use month=current (next and last are also accepted).
year
The parameter year sets the year of the calendar the default being the current year.
format
To start the week on Monday use either format=Mon1st or, to include iso week numbers, format=iso.

ទំព័រគំរូ:Calendar/month/link on

show_year
To display the year use show_year=on.
float
To float the calendar left or right use float=left or float=left.
lk
To link days, months and years use lk=on.
prevnext
To add links to the previous and next months use prevnext=on.

Examples[កែប្រែ]

{{calendar|lk=on|show_year=on|float=right|month=current}} produces the calendar above and {{calendar}} produces the calendar below.

ទំព័រគំរូ:Calendar/4-column