ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ិកស៊ិក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

This template includes collapsible lists.

  • To set it to display all lists when it appears (i.e. all lists expanded), use:
  •  {{ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ិកស៊ិក |expanded=all}} or, if enabled, {{ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ិកស៊ិក |all}}  (i.e. omitting "expanded=").
  • To set it to display one particular list while keeping the remainder collapsed (i.e. hidden apart from their headings), use:
  •  {{ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ិកស៊ិក |expanded=listname}} or, if enabled, {{ប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ិកស៊ិក |listname}}
  • …where listname is one of the following (do not include any quotemarks):
  • "Spanish", "First Republic", "Second Republic", "1864-1928", "Modern"

សូមមើលផងដែរ

ទំព័រគំរូ:ទំព័រគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកខាងជើង