ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌា

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌា
Satavahana gateway at Sanchi, 1st century CE
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ