ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ខ្សែរថភ្លើង

ពីវិគីភីឌា
ប្រអប់ព័ត៌មាន ខ្សែរថភ្លើង
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox rail line}} is used for railway lines, i.e. the physical trackage between two or more places; however, this template is also sometimes used on articles about both a company and a line (e.g. Romney, Hythe and Dymchurch Railway). It has no mandatory parameters. {{Infobox rail}} is used to create an infobox for articles about railway companies; i.e. the owner or operating entity. For rail services {{Infobox rail service}} is used.

{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_width}}}|alt={{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|265x265px|alt={{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ឈ្មោះផ្សេងទៀត{{{other_name}}}
ឈ្មោះដើម{{{native_name}}}
ស្ថានភាព{{{status}}}
ម្ចាស់{{{owner}}}
លេខជួរ{{{linenumber}}}
ក្នុងស្រុក{{{locale}}}
កូអរដោនេ{{{coordinates}}}
គោលដៅ{{{start}}}
{{{end}}}
បន្តពី{{{continuesfrom}}}
បន្តដូច{{{continuesas}}}
ការតភ្ជាប់{{{connectinglines}}}
ធ្លាប់ភ្ជាប់ជាមួយ{{{formerconnections}}}
ចំនួនស្ថានីយ៍{{{stations}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
សេវាកម្ម
ប្រភេទ{{{type}}}
ប្រព័ន្ធ{{{system}}}
សេវាកម្មផ្លូវ{{{routes}}}
លេខផ្លូវ{{{routenumber}}}
លេខរថភ្លើង{{{trainnumber}}}
ប្រតិបត្តិករ{{{operator}}}
ដេប៉ូ{{{depot}}}
ភាគហ៊ុន​រំកិល{{{stock}}}
ការជិះប្រចាំថ្ងៃ{{{daily_ridership}}}
អ្នកជិះ{{{ridership2}}}
ប្រវត្តិសាស្ត្រ
បានចាប់ផ្តើម{{{yearcommenced}}}
ការបើកដែលបានគ្រោងទុក{{{planopen}}}
បើក{{{open}}}
ផ្នែកបន្ថែមចុងក្រោយ{{{lastextension}}}
បបញ្ចប់{{{yearcompleted}}}
{{{event1label}}}{{{event1}}}
{{{event2label}}}{{{event2}}}
{{{event3label}}}{{{event3}}}
បិទ{{{close}}}
បើកឡើងវិញ{{{reopen}}}
បច្ចេកទេស
ប្រវែងបន្ទាត់{{{linelength_km}}}
ប្រវែងផ្លូវរត់{{{tracklength_km}}}
ចំនួនផ្លូវរត់{{{tracks}}}
Character{{{character}}}
ប្រព័ន្ធ Rack{{{racksystem}}}
រង្វាស់តាមដាន{{{gauge}}}
រង្វាស់ចាស់{{{old_gauge}}}
កំពុងផ្ទុករង្វាស់{{{load_gauge}}}
ភាពអាចរកបានរបស់ផ្លូវ{{{availability}}}
កាំអប្បបរមា{{{minradius}}}
អគ្គិសនី{{{electrification}}}
ល្បឿនប្រតិបត្តិការ{{{speed_km}}}
សញ្ញា{{{signalling}}}
ប្រព័ន្ធការពាររថភ្លើង{{{trainprotection}}}
កម្ពស់ខ្ពស់បំផុត{{{elevation_m}}}
ទំនោរអតិបរមា{{{maxincline}}}
ចម្ងាយមធ្យមរវាងស្ថានីយ{{{aveinterstation}}}
{{{map_name}}}
{{{map}}}
{{Infobox rail line
| box_width    = 
| name       = 
| other_name    = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| color      = 
| logo       = 
| logo_width    = 
| logo_alt     = 
| image      = 
| image_width   = 
| image_alt    = 
| caption     = 
| type       = 
| system      = 
| status      = 
| locale      = 
| start      = 
| end       = 
| stations     = 
| routes      = 
| daily_ridership = 
| ridership2    = 
| planopen     = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| open       = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| yearcommenced  = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| yearcompleted  = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| close      = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| event1label   = 
| event1      = 
| event2label   = 
| event2      = 
| event3label   = 
| event3      = 
| owner      = 
| operator     = 
| character    = 
| depot      = 
| stock      = 
| linelength_km  = 
| linelength_mi  = 
| linelength    = 
| tracklength_km  = 
| tracklength_mi  = 
| tracklength   = 
| tracks      = 
| gauge      = <!-- {{Track gauge|sg|allk=on}} {{Track gauge|1000mm|allk=on}} {{Track gauge|42in|lk=on}} etc -->
| old_gauge    = 
| load_gauge    = 
| minradius    = 
| racksystem    = 
| routenumber   = 
| linenumber    = 
| electrification = 
| speed_km/h    = 
| speed_mph    = 
| speed      = 
| signalling    = 
| elevation_m   = 
| elevation_ft   = 
| elevation    = 
| website     = 
| map       = 
| map_name     = map_name
| map_state    = uncollapsed
| embedded     = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

Parameter Required Definition
box_width No Width of infobox, default: 25em; Note: use auto for automatic width (nb long image captions will not wrap if |box_width=auto is specified)
name No Name of rail line; default:Article Name
other_name No Alternative name of rail line
native_name No Non-English name of rail line
native_name_lang No ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead
color No Color of rail line (6-digit hex code without "#")
logo No Filename of image for the logo
logo_width No Size of logo, default: 200px
logo_alt No Alt text for logo, for visually impaired readers; see WP:ALT. This should be present if "logo=" is present.
image No Filename of image
image_width No Size of image, default: 250px
image_alt No Alt text for image. This should be present if "image=" is present.
caption No Caption of image
status No Status of rail line
owner No Owner of rail line
linenumber No Official number of the rail line. Not to be confused with the number of a service.
elr No Engineer's Line Reference
locale No City or region line is located
coordinates No Coordinates; use {{Coord}} with |display=inline,title
start No Name of starting station/junction
end No Name of ending station/junction
stations No Number of stations/stops
Service
type No Type of transit system. Types may include (one or more):
system No Name of transit system the services on the line are part of (e.g. National Rail)
routes No Service routes of rail line or number(s)/identifier(s) of set of trains with same service, usually seen in suburban trains. e.g. S7, IENA, 7, Line A.
routenumber No Route number(s) indicated in timetables to identify the stretch of track, in Germany usually referred as Kursbuchstrecke
trainnumber No Train number(s) running as shown in official timetables and printed on tickets.
operator No Operator(s) of services on the line
depot No Name of traction maintenance depot(s) of rail line
stock No Types of rolling stock used on the rail line
daily_ridership No Daily system ridership
ridership2 No Generic ridership field for non-daily values
History
yearcommenced No Year construction commenced
planopen No Date rail line planned opening
open No Date rail line opened
yearcompleted No Year construction was completed
close No Date rail line closed
reopen No Date rail line reopened after closure
Technical
linelength_km No Length of the line length in kilometres: auto-converts to miles
linelength_mi No Length of the line length in miles: auto-converts to kilometres
linelength No Use as an alternative to the auto-conversion parameters or for extra info
tracklength_km No Length of the track length in kilometres: auto-converts to miles
tracklength_mi No Length of the track length in miles: auto-converts to kilometres
tracklength No Use as an alternative to the auto-conversion parameters or for extra info
tracks No Number of tracks
character No Character of rail line – e.g. Fully elevated and grade-separated, or At-grade street running, or Underground subway, etc.
gauge No Track gauge (use template {{Track gauge}})
old_gauge No Old rail gauge (use template {{Track gauge}})
load_gauge No Loading gauge
minradius No Minimum radius of curvature (use template:convert)
racksystem No Rack system. Examples: Abt or Strub, as the case may be.
electrification No Electrification system (e.g. Third rail, Overhead catenary) and/or voltage
speed_km/h No Maximum or operating speed of the rail line in km/h: auto-converts to mph
speed_mph No Maximum or operating speed of the rail line in mph: auto-converts to km/h
speed No Use as an alternative to the auto-conversion parameters or for extra info
signalling No System for railway signalling (block systems etc.)
trainprotection No Train protection system used on the line
elevation_m No Highest elevation of the rail line in metres: auto-converts to feet
elevation_ft No Highest elevation of the rail line in feet: auto-converts to metres
elevation No Use as an alternative to the auto-conversion parameters or for extra info
mapcolour
mapcolor
No The colour or color of the line on route maps; Use either mapcolour for colour or mapcolor for color, but not both
mapcolourlink
mapcolorlink
No The name of an article for wikilinking the word "map" in the mapcolour and mapcolor field label
website No URL of website. Raw URLS will be hyperlinked and displayed. External link wikilinking works as well.
map No Map of line
map_name No Title of map; default: Route map
map_state No Shows or hides map. Use show or collapsed
embedded No Use to embed other infobox templates in this one

Examples[កែប្រែ]

Basic[កែប្រែ]

Alpha Line
Subway logo demo
Example image of a line
Image caption
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ឈ្មោះផ្សេងទៀតLine Alpha
ឈ្មោះដើមLe Alpha
ស្ថានភាពCeased operation
ក្នុងស្រុកNewark
គោលដៅStation A
Station M
ចំនួនស្ថានីយ៍15
សេវាកម្ម
ប្រភេទLight rail
ប្រព័ន្ធABC Transit
សេវាកម្មផ្លូវ1
ប្រតិបត្តិករBCT Transport
ការជិះប្រចាំថ្ងៃ239,200
ប្រវត្តិសាស្ត្រ
បើកJune 22, 1904
បិទMarch 8, 1942
បច្ចេកទេស
ប្រវែងបន្ទាត់១៣.៨ ម៉ៃ. (២២.២ គ.ម.)
រង្វាស់តាមដានទំព័រគំរូ:Track gauge
Route map
Placeholder image
{{Infobox rail line
| name    = Alpha Line
| other_name = Line Alpha
| native_name = Le Alpha
| native_name_lang = fr
| color    = 003399
| logo    = South Korea subway logo.svg
| logo_width = 75px
| logo_alt  = South Korea subway logo, demo
| image    = KORAIL EMU5000 6th.jpg
| image_width =
| image_alt  = Example image of a line
| caption   = Image caption
| type    = [[Light rail]]
| system   = ABC Transit
| status   = Ceased operation
| locale   = [[Newark, New Jersey|Newark]]
| start    = Station A
| end     = Station M
| stations  = 15
| routes   = 1
| daily_ridership  = 239,200
| open    = June 22, 1904
| close    = March 8, 1942
| owner    =
| operator  = BCT Transport
| character  =
| depot    =
| stock    =
| linelength_mi = 13.8
| tracklength =
| tracks   =
| gauge    = {{RailGauge|1435mm|lk=on}}
| electrification =
| speed    =
| signalling = [[ERTMS]]
| elevation  =
| map     = [[Image:placeholder.png|200px|alt=Placeholder image]]
| map_name  =
| map_state  = collapsed
}}

Junction[កែប្រែ]

Cogload Junction
Cogload Junction 43130.jpg
A train from London via Castle Cary travels west. Note the photograph, due to the telephoto lens, misleads the eye - this junction has a speed limit of 100 miles per hour (160 km/h)!
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ក្នុងស្រុកDurston, Somerset, England
51°02′35″N 2°59′52″W / 51.04315°N 2.99773°W / 51.04315; -2.99773Coordinates: 51°02′35″N 2°59′52″W / 51.04315°N 2.99773°W / 51.04315; -2.99773
ការតភ្ជាប់
ប្រវត្តិសាស្ត្រ
បើក1906 (1906)
Flyover built1931
Signal box closed1986
បច្ចេកទេស
រង្វាស់តាមដានទំព័រគំរូ:RailGauge/compose
ល្បឿនប្រតិបត្តិការ១០០ mph (១៦០ km/h)
{{Infobox rail line
| name     = Cogload Junction
| image     = Cogload Junction 43130.jpg
| image_width  = 
| image_alt   = 
| caption    = A train from London via Castle Cary travels west. Note the photograph, due to the [[telephoto lens]], misleads the eye - this junction has a [[speed limit]] of {{convert|100|mph}}!
| type     = 
| system    = 
| status    = 
| locale    = [[Durston]], [[Somerset]], [[England]]<br />{{coord|51.04315|N|2.99773|W |format=dms |type:landmark_region:GB |display=inline,title}}
| start     = 
| end      = 
| stations   = 
| routes    = 
| ridership   = 
| ridership2  = 
| planopen   = 
| open     = {{Start date|1906}}
| event1label  = Flyover built
| event1    = 1931
| event2label  = Signal box closed
| event2    = 1986
| close     = 
| owner     = 
| operator   = 
| character   = 
| depot     = 
| stock     = 
| strack    = 
| gauge     = {{Track gauge|sg|allk=on}}
| minradius   = 
| connectinglines = {{Plainlist|
* [[Reading to Taunton line|Reading to Taunton]]
* [[Bristol to Taunton Line|Bristol to Taunton]]
}}
| routenumber  = 
| linenumber  = 
| electrification = 
| speed_mph   = 100
| elevation_m  = 
| elevation_ft = 
| elevation   = 
}}

Including a route diagram[កែប្រែ]

A Route diagram (based on template {{BS-map}})) can be included via |map=. It can be composed right in this template (see first example), or it can be a complete template like |map={{Needham Line}} (second example).


Note that parameter |inline= must be set to a non-empty value, like {{BS-map|inline=yes}}.

{{Infobox rail line
| map =
{{BS-map|inline=yes|map=
{{BS|KBHFa||London St Pancras}}
{{BS|LSTR||}}
{{BS|KBHFe||Paris Gare du Nord}}
}}
}}
ប្រអប់ព័ត៌មាន ខ្សែរថភ្លើង
Route map
ទំព័រគំរូ:BS-map
{{Infobox rail line
| map = {{Needham Line}}
}}
ប្រអប់ព័ត៌មាន ខ្សែរថភ្លើង
Route map
ទំព័រគំរូ:Needham Line

Supporting template[កែប្រែ]

Tracking categories[កែប្រែ]

Added by this template:

Added by supporting template:

See also[កែប្រែ]