ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន គំនូរជីវចលជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា

វិគីភីឌា:WikiProject Anime and manga/Navbox

This template is maintained by Wikipedia:WikiProject Anime and manga. It is designed to handle anime, manga, their associated films, OVAs, and other related media, in a single modular infobox.

Usage[កែប្រែ]

This infobox is constructed by sandwiching one or more components between a header and footer. For consistency, it is recommended that components be sorted by release date.

Unless otherwise noted, fields should reflect original Japanese dates and editions, as multiple countries/languages lead to clutter.

For consistency, the infobox should remain within the scope of its host article. If, for example, separate pages exist for an anime and its associated film, the film component should not appear on the anime page, and vice versa. The "Other" component may be used to provide links to such closely related works. Similarly, if an article's primary topic is not an anime or manga series, and such series do not receive more than an incidental mention, the article should use the infobox designed for the media type of its focus (e.g. articles on novels and novel series should use {{Infobox Book}}, articles on films should use {{Infobox film}}, etc.).

The title parameter in each component is optional, and should be used when the title of the specific anime/manga/etc. differs from the name parameter in the header or (if none is given) the article's title.

Other parameters are documented in the following sections.

Header[កែប្រែ]

{{{name}}}
This is an example image
{{{ja_kanji}}}
({{{ja_romaji}}})
ប្រភេទ{{{genre}}}
បង្កើតដោយ{{{creator}}}
{{Infobox animanga/Header
| name      = 
| image      = 
| caption     = 
| ja_kanji    = 
| ja_romaji    = 
| genre      = <!-- Note: Use and cite reliable sources to identify genre/s, not personal interpretation. Please don't include more than three genres (per [[MOS:A&M]]). -->
| creator     = 
}}
Parameter Description
name Full common name of the anime, manga, light novel, or etc. Defaults to article name.
image A relevant image for the work, which should be a movie poster, a DVD/VHS cover, screenshot, or another related image. Be sure to include a valid fair use rationale for the image if you upload one. Include just the filename without the "File:" prefix.
caption Image caption, which should describe the type of image used.
ja_kanji The title as written in Japan (any mix of kanji, kana, or the Latin alphabet).
ja_romaji The Hepburn romanization of the Japanese language title. Leave this blank if it would be the same as the name parameter.
genre The genre or genres to which the work belongs. List more specific genres over general genres (ex. Mecha is a subgenre of Science fiction, therefore only Mecha should be listed instead of both). Genres should be based on what reliable sources list them and not on personal interpretations. If a genre cannot be cited to a reliable source, then it should not be listed.
creator The creator or creators of the anime, manga, light novel, or etc.

Tracking categories[កែប្រែ]


Footer[កែប្រែ]

Portal icon តោរណៈAnime and manga
{{Infobox animanga/Footer}}
Parameter Explanation
portal Displays link to the Anime and manga portal, default is yes

Print[កែប្រែ]

Usage[កែប្រែ]

See examples below.

To add an unitalicized note to an italicized parameter, use {{noitalic}}, like this:

| magazine = [[Yen Plus]] {{noitalic|(color)}}

which will render like this:

Magazine      Yen Plus (color)

Examples[កែប្រែ]

Manga[កែប្រែ]

ម៉ានហ្គា
{{{title}}}
រឿងដោយ{{{author}}}
ភាព{{{illustrator}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព{{{imprint}}}
ទស្សនាវដ្តី{{{magazine}}}
ទស្សនិកជនគោលដៅ{{{demographic}}}
បោះពុម្ព{{{first}}}{{{last}}}
បរិមាណ{{{volumes}}} (បញ្ជីបរិមាណ)
{{Infobox animanga/Print
| type      = manga
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| magazine    = 
| magazine_en   = 
| published    = (single chapter/volume)
| first      = (multiple chapters/volumes)
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}

Novel[កែប្រែ]

ប្រលោមលោក
{{{title}}}
រឿងដោយ{{{author}}}
ភាព{{{illustrator}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព{{{imprint}}}
ទស្សនិកជនគោលដៅ{{{demographic}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{published}}}
{{Infobox animanga/Print
| type      = novel
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| published    = 
}}

Novel series[កែប្រែ]

ស៊េរីប្រលោមលោក
{{{title}}}
រឿងដោយ{{{author}}}
ភាព{{{illustrator}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព{{{imprint}}}
ទស្សនិកជនគោលដៅ{{{demographic}}}
បោះពុម្ព{{{first}}}{{{last}}}
បរិមាណ{{{volumes}}} (បញ្ជីបរិមាណ)
{{Infobox animanga/Print
| type      = novel series
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| first      = 
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}

Serial novel[កែប្រែ]

ប្រលោមលោកភាគ
{{{title}}}
រឿងដោយ{{{author}}}
ភាព{{{illustrator}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព{{{imprint}}}
ទស្សនាវដ្តី{{{magazine}}}
ទស្សនិកជនគោលដៅ{{{demographic}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{published}}}
បរិមាណ{{{volumes}}} (បញ្ជីបរិមាណ)
{{Infobox animanga/Print
| type      = serial novel
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| magazine    = 
| magazine_en   = 
| published    = (single chapter/volume)
| first      = (multiple chapters/volumes)
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}

Light novel[កែប្រែ]

ប្រលោមលោកស្រាល
{{{title}}}
រឿងដោយ{{{author}}}
ភាព{{{illustrator}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព{{{imprint}}}
ទស្សនាវដ្តី{{{magazine}}}
ទស្សនិកជនគោលដៅ{{{demographic}}}
បោះពុម្ពផ្សាយ{{{published}}}
បរិមាណ{{{volumes}}} (បញ្ជីបរិមាណ)
{{Infobox animanga/Print
| type      = light novel
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| magazine    = 
| magazine_en   = 
| published    = (single chapter/volume)
| first      = (multiple chapters/volumes)
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}
Parameter Explanation
type Enter one of the following: novel for a single novel, serial novel for a novel series, light novel for a light novel or light novel series, film comic for film comics, mook for a "magazine book", or other. Leave blank for manga.
title Title of the work, if different from the name field in header.
author Author of the work.
illustrator Illustrator of the work, if different from the work's author.
publisher Japanese publisher of the work.
publisher_en Any English language publishers of the work. See {{English manga publisher}}
demographic Target demographic of the work. (ex. Children, Shōjo, Shōnen, Seinen, Josei, Salaryman, or General Interest). This is established by the Japanese magazine in which the work was originally published.
imprint Publisher's label or imprint the work was released under
magazine Magazine or anthology in which the work was serialized in.
magazine_en Any English language magazines or anthologies in which the work was serialized in. See {{English manga magazine}}
published If only a single release, use this field instead of first and last. Include full date if available.
first Date the first chapter (preferably) or volume of the work was originally published. Include month and year at a minimum.
last Date the last chapter (preferably) or volume of the work was originally published. Include month and year at a minimum. Only insert the last date after it has been published. Leave empty if the work is ongoing.
volumes The number of volumes
volume_list Links the number of volumes or chapters to the respective "List of" page.

Tracking categories[កែប្រែ]


Video[កែប្រែ]

TV anime series[កែប្រែ]

រឿងស៊េរីអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
បណ្តាញដើម{{{network}}}
ចាក់ផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
{{Infobox animanga/Video
| type      = tv series
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| first      = 
| last      = 
| episodes    = <!-- This parameter should only be incremented when new episodes air or when a [[Wikipedia:Identifying reliable sources|reliable source]] can confirm a specific number of episodes. -->
| episode_list  = 
}}

TV anime film[កែប្រែ]

ភាពយន្តអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
បណ្តាញដើម{{{network}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = tv film
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| released    = 
| runtime     = 
| budget     =
}}

TV drama[កែប្រែ]

ល្ខោនទូរទស្សន៍
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
បណ្តាញដើម{{{network}}}
ចាក់ផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
{{Infobox animanga/Video
| type      = drama
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| first      = 
| last      = 
| episodes    = 
| episode_list  = 
}}

Live-action TV film[កែប្រែ]

ខ្សែភាពយន្ត Live-action television
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = live tv film
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| released    = 
| runtime     = 
| budget     =
}}

OVA/OAV/OAD/ONA[កែប្រែ]

Original video animation
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
Original animation DVD
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
Original net animation
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
{{Infobox animanga/Video
| type      = ova/ona
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = (single episode)
| first      = (multiple episodes)
| last      = 
| runtime     = 
| episodes    = 
| episode_list  = 
}}

Live-action video[កែប្រែ]

Live-action
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = live video
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = 
| runtime     = 
}}

Anime film[កែប្រែ]

ខ្សែភាពយន្តអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
ការិយាល័យប្រអប់{{{gross}}}
ស៊េរីភាពយន្តអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
ការិយាល័យប្រអប់{{{gross}}}
ភាពយន្ត{{{films}}} (បញ្ជីភាពយន្ត)
{{Infobox animanga/Video
| type      = film/film series
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = (single film)
| first      = (multiple films)
| last      = 
| runtime     = 
| budget     =
| gross      =
| films      = (if multiple)
| film_list    = 
}}

Live-action film[កែប្រែ]

ខ្សែភាពយន្ត Live-action
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
ការិយាល័យប្រអប់{{{gross}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = live film
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = 
| runtime     = 
| budget     =
| gross      =
}}
Parameter Explanation
title Title of the work, if different from the name field in header.
director Person or persons who directed the work.
producer Person or persons who produced the work.
writer Principle writers of the work.
music Person or persons who composed the original music.
studio Primary studio that produced the series.
licensee English licensees. See {{English anime licensee}}
network Japanese television networks the series aired on. Only list the networks where the series had its first run.
network_en English television networks the series aired on. Only list the networks where the English-dubbed version of the series had its first run. Do not include video on demand services such as Crunchyroll, Hulu, Netflix, etc. See {{English anime licensee}}
released Date the work was first released in Japan.
first Date the series first aired on its original Japanese network. Only insert the date after it has happened. Use the actual date the first episode aired instead of "media dates" like June 1, 2000 @ 25:00.
last The first air date of the series's last episode on its original Japanese network. Only insert the last episode's date after it has happened. Leave empty if the series is ongoing or renewed. Use the actual date the episode aired instead of "media dates" like June 1, 2000 @ 25:00.
episodes The number of episodes released. This parameter should only be incremented when new episodes air or when a reliable source confirms a specific number of episodes.
episode_list Links the number of episodes to the respective "List of" episode article.
runtime Length of one episode of the work.
budget Approximate production budget of the work.
gross Worldwide gross revenue accrued by the work. If worldwide gross is not available, then indicate which region has grossed that amount. Use condensed, rounded values ($22.4 million vs $22,392,684).

Tracking categories[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Film- and television-related infobox templates


Audio drama[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Infobox animanga/Audio/doc

Game[កែប្រែ]

ល្បែងហ្គេម
{{{title}}}
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍{{{developer}}}
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រចនា{{{designer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ប្រភេទ{{{genre}}}
អេនជីន{{{engine}}}
វេទិកា{{{platforms}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
{{Infobox animanga/Game
| title      = 
| developer    = 
| publisher    = 
| designer 	 = 
| director 	 = 
| producer 	 = 
| music      = 
| genre      = 
| engine     = 
| platforms    = 
| released    = 
}}
Parameter Explanation
title Title of the video game, if different from the name field in header.
developer Japanese company that developed the video game.
publisher Japanese company that published the video game.
designer Person or persons who designed the game.
director Person or persons who directed the video game.
producer Person or persons who produced the video game.
music Person or persons who composed the original music.
genre The video game genre the game belongs in.
platforms Platforms or consoles the video game was released for. (Example: PlayStation 3, Xbox 360, Wii)
engine The game's engine. Only use this field for game engines with an established, independent article and wikilink its name (such as Unreal Engine).
released Original Japanese release date of the video game.

Tracking categories[កែប្រែ]


Other[កែប្រែ]

{{{title}}}

{{{content}}}

{{Infobox animanga/Other
| title      = 
| content     = 
}}
Parameter Explanation
title Title of the component.
content Content of the infobox. To use wiki-style bullets with this component, you must start the bullets on the next line and not on the same line as content, as seen below:
{{Infobox animanga/Other
| title      = 
| content     = 
* [[thing1]]
* [[thing2]]
}}

Examples[កែប្រែ]

Note: These examples might not contain accurate information.

An invented example[កែប្រែ]

Go Go! Encyclopedia Girls
Wikipe-tan and her sisters
いけいけ! 百科事典娘
(Ike Ike! Hakkajiten Musume)
ប្រភេទAction, Romance
ម៉ានហ្គា
រឿងដោយJimbo Wales and ៤២៨០០ others
ភាពUser:Kasuga~enwiki
បោះពុម្ពផ្សាយWikimedia Foundation
ទស្សនាវដ្តីWikipedia
បោះពុម្ពJanuary 15, 2001 – បច្ចុប្បន្ន
បរិមាណ១០៥០០ articles
Portal icon តោរណៈAnime and manga
{{Infobox animanga/Header
| name      = Go Go! Encyclopedia Girls
| image      = [[File:Wikipe-tan manga page1.jpg|260px]]
| caption     = Wikipe-tan and her sisters
| ja_kanji    = いけいけ!百科事典娘
| ja_romaji    = Ike Ike! Hakkajiten Musume
| genre      = [[Action (fiction)|Action]], [[Romance novel|Romance]]
}}
{{Infobox animanga/Print
| type      = manga
| author     = [[Jimbo Wales]] and [[Special:ListUsers|{{NUMBEROFUSERS}} others]]
| illustrator   = [[User:Kasuga]]
| publisher    = [[Wikimedia Foundation]]
| magazine    = [[Wikipedia]]
| first      = January 15, 2001
| last      = 
| volumes     = {{NUMBEROFARTICLES}} articles
}}
{{Infobox animanga/Footer}}

See also[កែប្រែ]