ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ទន្លេ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូ:Tracks Wikidata

{{{name}}}
{{{name_other}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
និរុត្តិសាស្ត្រ{{{etymology}}}
ឈ្មោះហៅក្រៅ{{{nickname}}}
ឈ្មោះដើម{{{native_name}}} Error {{native name checker}}: parameter value is malformed (help)
ទីតាំង
{{{subdivision_type1}}}{{{subdivision_name1}}}
{{{subdivision_type2}}}{{{subdivision_name2}}}
{{{subdivision_type3}}}{{{subdivision_name3}}}
{{{subdivision_type4}}}{{{subdivision_name4}}}
{{{subdivision_type5}}}{{{subdivision_name5}}}
លក្ខណៈរូបវន្ត
ប្រភព{{{source1}}}
 • ទីតាំង{{{source1_location}}}
 • កូអរដោនេ{{{source1_coordinates}}}{{{source1_coord_ref}}}
 • កម្ពស់{{{source1_elevation}}}
ប្រភពទី ៥{{{source5}}}
 • ទីតាំង{{{source5_location}}}
 • កូអរដោនេ{{{source5_coordinates}}}{{{source5_coord_ref}}}
 • កម្ពស់{{{source5_elevation}}}
ប្រភព​ចំណុច​ប្រសព្វ{{{source_confluence}}}
 • ទីតាំង{{{source_confluence_location}}}
 • កូអរដោនេ{{{source_confluence_coordinates}}}
 • កម្ពស់{{{source_confluence_elevation}}}
មាត់{{{mouth}}}
 • ទីតាំង
{{{mouth_location}}}
 • កូអរដោនេ
{{{mouth_coordinates}}}{{{mouth_coord_ref}}}
 • កម្ពស់
{{{mouth_elevation}}} units?
ប្រវែង{{{length}}} units?
ទំហំអាង{{{basin_size}}}
ទទឹង 
 • អប្បបរមា{{{width_min}}} units?
 • មធ្យម{{{width_avg}}} units?
 • អតិបរមា{{{width_max}}} units?
ជម្រៅ 
 • អប្បបរមា{{{depth_min}}}
 • មធ្យម{{{depth_avg}}}
 • អតិបរមា{{{depth_max}}}
ការបញ្ចេញ{{{discharge1}}}
 • ទីតាំង{{{discharge1_location}}}
 • មធ្យម{{{discharge1_avg}}} units?
 • អប្បបរមា{{{discharge1_min}}} units?
 • អតិបរមា{{{discharge1_max}}} units?
ការបញ្ចេញ{{{discharge5}}}
 • ទីតាំង{{{discharge5_location}}}
 • មធ្យម{{{discharge5_avg}}}
 • អប្បបរមា{{{discharge5_min}}}
 • អតិបរមា{{{discharge5_max}}}
លក្ខណៈពិសេសរបស់អាង
វឌ្ឍនភាព{{{progression}}}
ប្រព័ន្ធទន្លេ{{{river_system}}}
កន្លែងសម្គាល់{{{basin_landmarks}}}
ទីក្រុង{{{city}}}
ចំនួនប្រជាជន{{{basin_population}}}
ដៃទន្លេ 
 • ឆ្វេង{{{tributaries_left}}}
 • ស្តាំ{{{tributaries_right}}}
ប្រភពទឹក{{{waterbodies}}}
ទឹកជ្រោះ{{{waterfalls}}}
ស្ពាន{{{bridges}}}
កំពង់ផែ​ទឹក​ដី{{{ports}}}
{{{custom_label}}}{{{custom_data}}}
{{{extra}}}

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox river
| name        = 
| native_name    = <!-- {{native name|<tag>|<name>}} or {{native name list |tag1=<tag>|name1=<name> |tag2=<tag>|name2=<name> ... }} -->
| name_other     = 
| name_etymology   = 
| nickname      = 
<!---------------------- IMAGE-->
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
<!---------------------- MAPS -->
| map        = 
| map_size      = 
| map_caption    = 
| map_alt      = 
| pushpin_map    = 
| pushpin_map_size  = 
| pushpin_map_caption= 
| pushpin_map_alt  = 
<!---------------------- LOCATION -->
| subdivision_type1 = 
| subdivision_name1 = 
| subdivision_type2 = 
| subdivision_name2 = 
| subdivision_type3 = 
| subdivision_name3 = 
| subdivision_type4 = 
| subdivision_name4 = 
| subdivision_type5 = 
| subdivision_name5 = 
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = 
| width_min     = 
| width_avg     = 
| width_max     = 
| depth_min     = 
| depth_avg     = 
| depth_max     = 
| discharge1_location= 
| discharge1_min   = 
| discharge1_avg   = 
| discharge1_max   = 
<!---------------------- BASIN FEATURES -->
| source1      = 
| source1_location  = 
| source1_coordinates= <!-- {{Coord|...}} -->
| source1_elevation = 
| mouth       = 
| mouth_location   = 
| mouth_coordinates = <!-- {{Coord|...|display=inline,title}} -->
| mouth_elevation  = 
| progression    = 
| river_system    = 
| basin_size     = 
| basin_landmarks  = 
| basin_population  = 
| tributaries_left  = 
| tributaries_right = 
| waterbodies    = 
| waterfalls     = 
| bridges      = 
| ports       = 
| custom_label    = 
| custom_data    = 
| extra       = 
}}

Parameter names and descriptions[កែប្រែ]

Parameter name Description
name The common name of the river.
native_name The native/local name of the river. Use {{native name}} or, for multiple names, use {{native name list}}
name_other Other name(s) of the river. Use commas to enter multiple.
name_etymology Person, event or other entity the body is named after
image Image filename without the File: or Image: prefix.
image_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
image_caption Caption for the main image.
image_alt Alt text for the main image.
map Map image filename without the File: or Image: prefix.
map_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
map_caption Caption for the map image.
map_alt Alt text for the map image.
pushpin_map The name of a location map to be used with {{location map}}, with the pin placed at the location specified by the mouth_coordinates parameter, or the value from wikidata if no mouth coordinates are provided. Manually add parameter pushpin_map_relief = 0 to disable the use of a relief location map.
pushpin_map_size The width of the location map in pixels as a raw number, without any px suffix
pushpin_map_caption Caption for the location map
pushpin_map_alt Alt text for the location map image.
subdivision_type1 Primary political region(s), typically Country or Countries.
subdivision_name1 Used with above. The country/ies in which the river flows in/through. Use commas for multiple.
subdivision_type2 Secondary political region(s). States, Provinces, Districts, or Regions, in which the river flows through.
subdivision_name2 Used with above. The secondary political region(s) in which the river flows through. Use commas for multiple.
subdivision_type3 Tertiary political region(s), such as the Cities along the river.
subdivision_name3 Used with above. The tertiary political region(s) through which the river flows. Use commas for multiple.
subdivision_type4 Other types of political subdivisions.
subdivision_name4 Used with above. Other political subdivisions through which the river flows. Use commas for multiple.
subdivision_type5 Other types of political subdivisions.
subdivision_name5 Used with above. Other political subdivisions through which the river flows. Use commas for multiple.
PHYSICAL CHARACTERISTICS
length The total length of the river's main stem.
Consider using {{Convert|1234|km|mi|abbr=on}}
width_min Minimum width between banks of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_avg Average width of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_max Maximum width of the river before the mouth.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_min Minimum depth of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_avg Average depth of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_max Maximum depth of the river before the mouth.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
discharge1_location Location or gauge/sensor name at which the below details are recorded. Commonly at the River mouth.
You may add up to discharge5.
discharge1_min Minimum discharge rate. Rarely used.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_avg Average discharge rate.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_max Maximum discharge rate before flooding occurs in the surrounding areas.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
BASIN FEATURES
source1 Landform or waterbody of the primary source. You may add up to source5. For a source that is a confluence, you may add as:
Confluence of [[River-A]] and [[River-B]].
source1_location Political details of the source location, such as Province, District, State, etc.
source1_coordinates Coordinates of the main source, using the {{coord}} template.
source1_elevation Elevation at the main source of water
mouth Landform or waterbody of the river mouth.
mouth_location Political details of the mouth location, such as Province, District, State, etc.
mouth_coordinates Coordinates of the river mouth, using the {{coord}} template. Use |display=inline,title if possible.
mouth_elevation Elevation at the river mouth.
progression Progression from the mouth of the river in the article to the sea. For example, the Pegnitz in Germany flows into the Regnitz, which flows into the Main, which flows into the Rhine, which flows into the North Sea. This is entered into the progression field with a special template {{RRegnitz}}, but could be hard-coded as [[Regnitz]]→ [[Main (river)|Main]]→ [[Rhine]]→ [[North Sea]]. These both render as RegnitzMainRhineNorth Sea in the Infobox. See Category:Drainage basin succession templates for a list of templates that can be used with this parameter.
river system Name of the river system.
basin_landmarks Popular landmarks along the river. Use commas for multiple.
basin_population Population within the river basin.
basin_size Size of the river's drainage basin.
Consider using {{Convert|1234|km2|mi2|abbr=on}}
tributaries_left Tributaries located on the left bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
tributaries_right Tributaries located on the right bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
waterbodies Water bodies located along the river (such as lakes, reservoirs, etc). List in order from source to mouth.
waterfalls Waterfalls along the river. List in order from source to mouth.
bridges Bridges along the river. List in order from source to mouth.
ports Inland ports along the river. List in order from source to mouth.
custom_label Use this to enter a custom label (such as bridges). To be used with the field below.
custom_data Custom data parameter. See above.
extra Use this parameter to add content to the very bottom of the infobox. Useful for adding maps, charts, and so on.
Amazon River (dummy data)
Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
Alt text for image
Aerial view of the Amazon River
Alt text for map
Map of the Amazon basin
Map showing the location of the river mouth in Brazil<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Missing operand for *.%; left: 175.3%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
Map showing the location of the river mouth in Brazil
Location of the mouth in Brazil
និរុត្តិសាស្ត្រNamed after the Amazon Rainforest
ឈ្មោះដើមLua error in Module:Native_name at line 122: attempt to call field '_is_ietf_tag' (a nil value). Error {{native name checker}}: parameter value is malformed (help)
ទីតាំង
CountriesBrazil, Colombia, Peru, Ecuador
StatesLoreto (Peru);
Amazonas (Columbia);
North Region (Brazil)
CitiesIquitos (Peru); Leticia (Colombia);
Tabatinga (Brazil); Tefé (Brazil);
Itacoatiara (Brazil); Parintins (Brazil);
Óbidos (Brazil); Santarém (Brazil);
Almeirim (Brazil); Macapá (Brazil)
លក្ខណៈរូបវន្ត
ប្រភពNevado Mismi, Peru
 • ទីតាំងArequipa Region
 • កូអរដោនេ15°31′05″S 71°45′55″W / 15.51806°S 71.76528°W / -15.51806; -71.76528
 • កម្ពស់5,170 m (16,960 ft)
មាត់Atlantic Ocean
 • ទីតាំង
State of Amapá, State of Pará
 • កូអរដោនេ
00°42′28″S 50°05′22″W / 0.70778°S 50.08944°W / -0.70778; -50.08944
 • កម្ពស់
0 m (0 ft) units?
ប្រវែង6,992 km (4,345 mi) units?
ទំហំអាង7,050,000 km2 (2,720,000 sq mi)
ទទឹង 
 • អប្បបរមា4 km (2.5 mi) units?
 • មធ្យម6 km (3.7 mi) units?
 • អតិបរមា8 km (5.0 mi) units?
ជម្រៅ 
 • អប្បបរមា3 m (9.8 ft)
 • មធ្យម15 m (49 ft)
 • អតិបរមា30 m (98 ft)
ការបញ្ចេញ 
 • ទីតាំងSantarém, Pará
 • មធ្យម209,000 m3/s (7,400,000 cu ft/s) units?
 • អប្បបរមា109,000 m3/s (3,800,000 cu ft/s) units?
 • អតិបរមា309,000 m3/s (10,900,000 cu ft/s) units?
លក្ខណៈពិសេសរបស់អាង
វឌ្ឍនភាពApurímacSolimõesMarañón
ប្រព័ន្ធទន្លេAmazon Basin
កន្លែងសម្គាល់Amazon Arena
ចំនួនប្រជាជន1,234,567
ដៃទន្លេ 
 • ឆ្វេង
 • ស្តាំ
ប្រភពទឹកLake Lawriqucha
ទឹកជ្រោះAhlfeld Waterfall
ស្ពានManaus–Iranduba Bridge
កំពង់ផែ​ទឹក​ដីPort of Manaus
Custom labelCustom data

Example[កែប្រែ]

{{Infobox river
| name        = Amazon River (dummy data)
| name_native    = Amazonia
| name_native_lang  = pt
| name_other     = Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
| name_etymology   = Named after the Amazon Rainforest
| image       = Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
| image_size     = 300px
| image_caption   = Aerial view of the Amazon River
| image_alt     = Alt text for image
| map        = Amazonrivermap.svg
| map_size      = 300px
| map_caption    = Map of the Amazon basin
| map_alt      = Alt text for map
| pushpin_map    = Brazil
| pushpin_map_size  = 300
| pushpin_map_caption= Location of the mouth in Brazil
| pushpin_map_alt  = Map showing the location of the river mouth in Brazil
| subdivision_type1 = Countries
| subdivision_name1 = [[Brazil]], [[Colombia]], [[Peru]], [[Ecuador]]
| subdivision_type2 = States
| subdivision_name2 = [[Loreto Region|Loreto]] (Peru);<br />[[Amazonas Department|Amazonas]] (Columbia);<br />[[North Region, Brazil|North Region]] (Brazil)
| subdivision_type3 = Cities
| subdivision_name3 = [[Iquitos]] (Peru); [[Leticia, Amazonas|Leticia]] (Colombia);<br /> [[Tabatinga]] (Brazil); [[Tefé]] (Brazil);<br /> [[Itacoatiara, Amazonas|Itacoatiara]] (Brazil); [[Parintins]] (Brazil);<br /> [[Óbidos, Pará|Óbidos]] (Brazil); [[Santarém, Pará|Santarém]] (Brazil);<br /> [[Almeirim, Pará|Almeirim]] (Brazil); [[Macapá]] (Brazil)
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = {{Convert|6992|km|mi|abbr=on}}
| width_min     = {{Convert|4|km|mi|abbr=on}}
| width_avg     = {{Convert|6|km|mi|abbr=on}}
| width_max     = {{Convert|8|km|mi|abbr=on}}
| depth_min     = {{Convert|3|m|ft|abbr=on}}
| depth_avg     = {{Convert|15|m|ft|abbr=on}}
| depth_max     = {{Convert|30|m|ft|abbr=on}}
| discharge1_location= [[Santarém, Pará]]
| discharge1_min   = {{Convert|109000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_avg   = {{Convert|209000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_max   = {{Convert|309000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
<!---------------------- BASIN FEATURES -->
| source1      = [[Nevado Mismi]], [[Peru]]
| source1_location  = [[Arequipa Region]]
| source1_coordinates= {{coord|15|31|05|S|71|45|55|W}}
| source1_elevation = {{Convert|5170|m|ft|abbr=on}}
| mouth       = [[Atlantic Ocean]]
| mouth_location   = [[Amapá|State of Amapá]], [[Pará|State of Pará]]
| mouth_coordinates = {{coord|00|42|28|S|50|05|22|W|display=inline,title}}
| mouth_elevation  = {{Convert|0|m|ft|abbr=on}}
| progression    = [[Apurímac River|Apurímac]]—[[Solimões River|Solimões]]—[[Marañón River|Marañón]]
| river_system    = [[Amazon Basin]]
| basin_size     = {{Convert|7050000|km2|mi2|abbr=on}}
| basin_landmarks  = [[Arena da Amazônia|Amazon Arena]]
| basin_population  = 1,234,567
| tributaries_left  = {{hlist|[[Marañón River|Marañón]]|[[Japurá River|Japurá]]|[[Rio Negro (Amazon)|Rio Negro]]|[[Putumayo River|Putumayo]]}}
| tributaries_right = {{hlist|[[Ucayali River|Ucayali]]|[[Purus River|Purus]]|[[Madeira River|Madeira]]|[[Tapajós]]|[[Xingu River|Xingu]]}}
| waterbodies    = [[Lawriqucha|Lake Lawriqucha]]
| waterfalls     = [[Noel Kempff Mercado National Park|Ahlfeld Waterfall]]
| bridges      = [[Manaus–Iranduba Bridge]]
| ports       = [[Port of Manaus]]
| custom_label    = '''''Custom label'''''
| custom_data    = ''Custom data''
| extra       = ''(optional content at the bottom – centred)''
}}

Template Data[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន ទន្លេ

Subtemplates[កែប្រែ]

Tracking categories[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:When on basepage