ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ភ្លេងជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Blank syntax[កែប្រែ]

{{Infobox anthem
|title     = 
|transcription = 
|english_title = 
|alt_title   = 
|en_alt_title  = 
|alt_title_2  = 
|en_alt_title_2 = 
|image     = 
|image_size   = 
|alt      = 
|caption    = 
|prefix     = 
|country    = 
|author     = 
|lyrics_date  = 
|composer    = 
|music_date   = 
|adopted    = 
|until     = 
|sound     = 
|sound_title  = 
|sound_description =
}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters are optional.

title
Title of the anthem in the native language; defaults to page title
transcription
Transcription of the title (if the native language uses a non-Latin alphabet)
english_title
Meaning of the title in English
alt_title
Alternative title in the native language
en_alt_title
Meaning of the alternative title in English
alt_title_2
Second alternative title in the native language
en_alt_title_2
Meaning of the second alternative title in English
image
Name of an image file (e.g. a lyrics sheet or sheet music)
image_size
Image width (not greater than 220px); plain integer, no "px"
alt
Description of image for those who cannot see it (alt text)
caption
Image caption
prefix
Additional description of the anthem, such as "National" or "Royal"
country
Country or other entity which uses the anthem
author
Author of the lyrics
lyrics_date
Date when the lyrics were written
composer
Composer of the music
music_date
Date when the music was written
adopted
Date when the song was adopted as an anthem
until
Date when the song ceased to be an anthem
sound
Name of a sound file
sound_title
Title of the sound; required if parameter sound is given
sound_description
A description of the sound placed below the sample itself

Examples[កែប្រែ]

God Save the Queen
Gstk.png
Publication of an early version in The Gentleman's Magazine, 15 October 1745. The title, on the Contents page, is given as "God save our lord the king: A new song set for two voices".
National and Royal ភ្លេងជាតិរបស់ អូស្ត្រាលី (royal)
Flag of Canada.svg កាណាដា (royal)
Flag of Jamaica.svg ហ្សាម៉ាអ៊ីក (royal)
ទំព័រគំរូ:NZ (national and royal)
ទង់ជាតិអង់គ្លេស អង់គ្លេស (national and royal)
ត្រូវបានស្គាល់ផងដែលថាGod Save the King
ទំនុកAuthor unknown
ភ្លេងComposer unknown
Music sample
{{Infobox anthem
|title    = God Save the Queen
|alt_title  = God Save the King
|image    = gstk.png
|caption   = Publication of an early version in ''[[The Gentleman's Magazine]]'', 15 October 1745. The title, on the Contents page, is given as "God save our lord the king: A new song set for two voices".
|prefix   = National and Royal
|country   = {{AUS}} (royal)<br>{{CAN}} (royal)<br>{{JAM}} (royal)<br>{{NZ}} (national and royal)<br>{{GBR}} (national and royal)
|author   = Author unknown
|composer  = Composer unknown
|sound    = United States Navy Band - God Save the Queen.ogg
|sound_title = ''God Save the Queen'' (instrumental)
|sound_description = "God Save the Queen" is the national anthem numerous English-speaking countries.
}}
Mazurek Dąbrowskiego
English: Dąbrowski's Mazurka
Pieśń Legionów 1.jpg
One of a series of postcards, designed by Juliusz Kossak, illustrating the lyrics of Mazurek Dąbrowskiego.
National ភ្លេងជាតិរបស់ ប៉ូឡូញ
ត្រូវបានស្គាល់ផងដែលថាPieśń Legionów Polskich we Włoszech
English: Song of the Polish Legions in Italy
Jeszcze Polska nie zginęła
អង់គ្លេស: Poland Is Not Yet Lost
ទំនុកJózef Wybicki, 1797
ភ្លេងComposer unknown
ចាប់ប្រើ1926
Music sample
{{Infobox anthem
|title     = Mazurek Dąbrowskiego
|english_title = Dąbrowski's Mazurka
|image     = Pieśń Legionów 1.jpg
|image_size   = 180
|caption    = One of a series of postcards, designed by [[Juliusz Kossak]], illustrating the lyrics of ''Mazurek Dąbrowskiego''.
|alt_title   = Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
|en_alt_title  = Song of the Polish Legions in Italy
|alt_title_2  = Jeszcze Polska nie zginęła
|en_alt_title_2 = Poland Is Not Yet Lost
|prefix     = National
|country    = {{POL}}
|composer    = Composer unknown
|author     = [[Józef Wybicki]]
|lyrics_date  = 1797
|adopted    = 1926
|sound     = Mazurek Dabrowskiego.ogg
|sound_title  = ''Mazurek Dąbrowskiego'' (instrumental)
|sound_description = "Dąbrowski's Mazurka" is the Polish national anthem.
}}
Мы, беларусы
English: We, Belarussians
My, belarusy
National ភ្លេងជាតិរបស់Flag of Belarus.svg បេឡារុស្ស
ត្រូវបានស្គាល់ផងដែលថាDzyarzhawny himn Respubliki Belarus'
English: National Anthem of the Republic of Belarus
ទំនុកMichael Klimovich, 1944
ភ្លេងNestar Sakalowski, 1944
ចាប់ប្រើ1955
{{Infobox anthem
|title     = Мы, беларусы
|transcription = My, belarusy
|english_title = We, Belarussians
|alt_title   = Dzyarzhawny himn Respubliki Belarus'
|en_alt_title = National Anthem of the Republic of Belarus
|prefix    = National
|country    = {{BLR}}
|author    = [[Michael Klimovich]]
|lyrics_date  = 1944
|composer   = [[Nestar Sakalowski]]
|music_date  = 1944
|adopted    = 1955
}}