ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ភ្លេងជាតិ

ពីវិគីភីឌា
ប្រអប់ព័ត៌មាន ភ្លេងជាតិ
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូ:Uses TemplateStyles

Blank syntax[កែប្រែ]

{{Infobox anthem
| title     = 
| transcription = 
| english_title = 
| image     = 
| image_size   = 
| alt      = 
| caption    = 
| prefix     = 
| type      = 
| country    = 
| alt_title   = 
| en_alt_title  = 
| alt_title_2  = 
| en_alt_title_2 = 
| author     = 
| lyrics_date  = 
| composer    = 
| music_date   = 
| published   = 
| adopted    = 
| readopted   = 
| until     = 
| successor   = 
| predecessor  = 
| sound     = 
| sound_title  = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters are optional.

title
Title of the anthem in the native language; defaults to page title
transcription
Transcription of the title (if the native language uses a non-Latin alphabet)
english_title
Meaning of the title in English
alt_title
Alternative title in the native language
en_alt_title
Meaning of the alternative title in English
alt_title_2
Second alternative title in the native language
en_alt_title_2
Meaning of the second alternative title in English
image
Name of an image file (e.g. a lyrics sheet or sheet music)
image_size
Image width (not greater than 220px); plain integer, no "px"
alt
Description of image for those who cannot see it (alt text)
caption
Image caption
prefix
Additional description of the anthem, such as "National" or "Royal"; defaults to "National"
type
Type of composition (anthem, march, song, etc.); defaults to "anthem"
country
Country or other entity which uses the anthem
author
Author of the lyrics
lyrics_date
Date when the lyrics were written
composer
Composer of the music
music_date
Date when the music was written
published
Date when published, if not adopted
adopted
Date when the song was adopted as an anthem
readopted
Date readopted if previously relinquished
until
Date when the song ceased to be an anthem
predecessor
Song that preceded it, if applicable
successor
If no longer in use, the song that succeeded it, if applicable
sound
Name of a sound file
sound_title
Title of the sound; defaults to page title

Examples[កែប្រែ]

God Save the Queen
Gstk.png
Publication of an early version in The Gentleman's Magazine, 15 October 1745. The title, on the Contents page, is given as "God save our lord the king: A new song set for two voices".

National and Royal ភ្លេងជាតិរបស់
Australia (royal)
Canada (royal)
Jamaica (royal)
New Zealand (national and royal)
United Kingdom (national and royal)
ត្រូវបានស្គាល់ផងដែលថាGod Save the King
ទំនុកAuthor unknown
ភ្លេងComposer unknown
គំរូសំឡេង
"God Save the Queen" (instrumental)
{{Infobox anthem
| title    = God Save the Queen
| image    = gstk.png
| image_size =
| alt     =
| caption   = Publication of an early version in ''[[The Gentleman's Magazine]]'', 15 October 1745. The title, on the Contents page, is given as "God save our lord the king: A new song set for two voices".
| prefix   = National and Royal
| country   = <br>[[Australia]] (royal)<br>[[Canada]] (royal)<br>[[Jamaica]] (royal)<br>[[New Zealand]] (national and royal)<br>[[United Kingdom]] (national and royal)
| alt_title  = God Save the King
| author   = Author unknown
| lyrics_date =
| composer  = Composer unknown
| music_date =
| adopted   =
| until    =
| sound    = United States Navy Band - God Save the King.oga
| sound_title = ''God Save the Queen'' (instrumental)
}}
Mazurek Dąbrowskiego
បកប្រែ: Dąbrowski's Mazurka
Pieśń Legionów 1.jpg
One of a series of postcards, designed by Juliusz Kossak, illustrating the lyrics of Mazurek Dąbrowskiego.

National ភ្លេងជាតិរបស់Poland
ត្រូវបានស្គាល់ផងដែលថាPieśń Legionów Polskich we Włoszech (English: Song of the Polish Legions in Italy)
Jeszcze Polska nie zginęła (អង់គ្លេស: Poland Is Not Yet Lost)
ទំនុកJózef Wybicki, 1797
ភ្លេងComposer unknown
ចាប់ប្រើ1926
គំរូសំឡេង
"Mazurek Dąbrowskiego" (instrumental)
{{Infobox anthem
| title     = Mazurek Dąbrowskiego
| english_title = Dąbrowski's Mazurka
| image     = Pieśń Legionów 1.jpg
| image_size   = 180
| alt      =
| caption    = One of a series of postcards, designed by [[Juliusz Kossak]], illustrating the lyrics of ''Mazurek Dąbrowskiego''.
| prefix     = National
| country    = [[Poland]]
| alt_title   = Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
| en_alt_title  = Song of the Polish Legions in Italy
| alt_title_2  = Jeszcze Polska nie zginęła
| en_alt_title_2 = Poland Is Not Yet Lost
| author     = [[Józef Wybicki]]
| lyrics_date  = 1797
| composer    = Composer unknown
| music_date   =
| adopted    = 1926
| until     =
| sound     = Mazurek Dabrowskiego.ogg
| sound_title  ="Mazurek Dąbrowskiego" (instrumental)
}}
My, belarusy
បកប្រែ: We, Belarussians
Мы, беларусы

National ភ្លេងជាតិរបស់Belarus
ត្រូវបានស្គាល់ផងដែលថាDzyarzhawny himn Respubliki Belarus' (English: National Anthem of the Republic of Belarus)
ទំនុកMichael Klimovich, 1944
ភ្លេងNestar Sakalowski, 1944
ចាប់ប្រើ1955
{{Infobox anthem
| title     = Мы, беларусы
| transcription = My, belarusy
| english_title = We, Belarussians
| image     =
| image_size  =
| alt      =
| caption    =
| prefix    = National
| country    = [[Belarus]]
| alt_title   = Dzyarzhawny himn Respubliki Belarus'
| en_alt_title = National Anthem of the Republic of Belarus
| author    = [[Michael Klimovich]]
| lyrics_date  = 1944
| composer   = [[Nestar Sakalowski]]
| music_date  = 1944
| adopted    = 1955
| until     =
}}

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន ភ្លេងជាតិ

Tracking category[កែប្រែ]