ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន យោធាជាតិ

ពីវិគីភីឌា
[[យោធារបស់{{{country}}}]]
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage

National military infobox[កែប្រែ]

[[យោធារបស់{{{country}}}]]
{{{native_name}}}
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{image2}}}|{{{image_size2}}}|alt={{{alt2}}}]]
{{{caption2}}}
បាវចនា{{{motto}}}
បង្កើតឡើង{{{founded}}}
ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន{{{current_form}}}
រំសាយ{{{disbanded}}}
សាខាសេវាកម្ម{{{branches}}}
ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល{{{headquarters}}}
ម៉ោងហោះហើរនៃដៃអាកាស{{{flying_hours}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
ថ្នាក់ដឹកនាំ
{{{commander-in-chief_title}}}{{{commander-in-chief}}}
{{{chief minister_title}}}{{{chief minister}}}
{{{minister_title}}}{{{minister}}}
{{{chief_of_staff_title}}}{{{chief_of_staff}}}
{{{commander_title}}}{{{commander}}}
កម្លាំងមនុស្ស
អាយុយោធា{{{age}}}
កំណែន{{{conscription}}}
មានសម្រាប់
បម្រើយោធា
{{{available}}} males, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}}),
{{{available_f}}} females, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}})
សាកសមសម្រាប់
ការបម្រើយោធា
{{{fit}}} males, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}}),
{{{fit_f}}} females, age {{{manpower_age}}} ({{{manpower_data}}})
ឈានដល់អាយុយោធា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
{{{reaching}}} males ({{{manpower_data}}}),
{{{reaching_f}}} females ({{{manpower_data}}})
បុគ្គលិកសកម្ម{{{active}}} (ranked {{{ranked}}})
បុគ្គលិកបម្រុង{{{reserve}}}
បុគ្គលិកដែលបានដាក់ពង្រាយ{{{deployed}}}
ការចំណាយ
ថវិកា{{{amount}}}
ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប{{{percent_GDP}}}
ឧស្សាហកម្ម
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក{{{domestic_suppliers}}}
អ្នកផ្គត់ផ្គង់បរទេស{{{foreign_suppliers}}}
ការនាំចូលប្រចាំឆ្នាំ{{{imports}}}
ការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំ{{{exports}}}
អត្ថបទ​ទាក់ទង
ប្រវត្តិ{{{history}}}
ចំណាត់ថ្នាក់{{{ranks}}}

A national military infobox may be used to summarize information about a country's military and armed forces. The infobox should be added using the {{infobox national military}} template, as shown below:

{{Infobox national military
| name        = <!-- or | country = -->
| native_name    = 
| image       = 
| alt        = 
| caption      = 
| image2       = 
| alt2        = 
| caption2      = 
| motto       = 
| founded      = 
| current_form    = 
| disbanded     = 
| branches      = 
| headquarters    = 
| flying_hours    = 
| website      = <!--{{URL|example.mil}}-->
<!-- Leadership -->
| commander-in-chief = 
| commander-in-chief_title = 
| chief minister   = 
| chief minister_title = 
| minister      = 
| minister_title   = 
| chief_of_staff   = 
| chief_of_staff_title = 
| commander     = 
| commander_title  = 
<!-- Manpower -->
| age        = 
| conscription    = 
| manpower_data   = 
| manpower_age    = 
| available     = 
| available_f    = 
| fit        = 
| fit_f       = 
| reaching      = 
| reaching_f     = 
| active       = 
| ranked       = 
| reserve      = 
| deployed      = 
<!-- Financial -->
| amount       = 
| percent_GDP    = 
<!-- Industrial -->
| domestic_suppliers = 
| foreign_suppliers = 
| imports      = 
| exports      = 
<!-- Related articles -->
| history      = 
| ranks       = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

 • countryoptional – The name of the country.
 • nameoptional – The name of the country's armed forces, if different from "Military of Country".
 • native_nameoptional – The name of the country's armed forces in that country's official language(s), if other than English.
 • imageoptional – An image relevant to the county's armed forces. It should be given in the form Example.jpg.
 • image_sizeoptional – Used to override the default image size. It should be given in the form 300px.
 • altoptional – Alternative text for visually impaired users, see WP:ALT.
 • captionoptional – The text to be placed below the image.
 • image2optional – A secondary image relevant to the county's armed forces. It should be given in the form Example.jpg.
 • image_size2optional – Used to override the default image size. It should be given in the form 300px.
 • alt2optional – Alternative text for visually impaired users, see WP:ALT.
 • caption2optional – The text to be placed below the secondary image.
 • foundedoptional – The date when the armed forces were founded.
 • current_formoptional – In cases where the armed forces have undergone major reorganizations, the date when they took their current form.
 • disbandedoptional – The date when the armed force were disbanded.
 • branchesoptional – The service branches (e.g. army, navy, air force, etc.) that comprise the armed forces.
 • headquartersoptional – The headquarters of the armed forces.
 • flying_hoursoptional – The hours flown by the armed forces' air arm, if any.
 • website or urloptional – The official website, use {{URL}}.

Leadership parameters:

 • commander-in-chiefoptional – The name of the formal commander-in-chief of the armed forces.
 • commander-in-chief_titleoptional – The formal title of the commander-in-chief named above; this defaults to "Commander-in-Chief" if left blank.
 • chief ministeroptional – The name of the person expected to be the supreme executive decision maker, to be used if the formal commander-in-chief is a figurehead or if that position is under normal circumstances expected to be nominal (e.g. in a constitutional monarchy or a parliamentary republic).
 • chief minister_titleoptional – The formal title of the official named above; this defaults to "De facto leader" if left blank.
 • ministeroptional – The name of the official (generally a civilian minister or secretary) responsible for all or most of the armed forces.
 • minister_titleoptional – The formal title of the official named above; this defaults to "Minister of Defense" if left blank.
 • chief_of_staffoptional – The senior-most military officer in the Armed Forces and is the principal military advisor to the commander in chief.
 • chief_of_staff_titleoptional – the formal title of the military officer named above; this defaults to "Chief of Staff" if left blank.
 • commanderoptional – The highest ranked career professional of the armed forces.
 • commander_titleoptional – the formal title of the military officer named above; this defaults to "Chief of Defense" if left blank.

Manpower parameters:

 • ageoptional – The minimum (and, if applicable, maximum) ages for military service.
 • conscriptionoptional – The conscription age and term.
 • manpower_dataoptional – The source of the manpower data; for example, if the data is a 1998 estimate, this should be indicated as "1998 est.".
 • manpower_ageoptional – The ages assumed for the manpower data; for example, if the data considers people of age 15–49 to be of military age, this should be indicated as "15–49".
 • availableoptional – The total number of people of the proper age for military service; this may indicate either males and females together, or only males if the available_f field is used.
 • available_foptional – For countries that allow female military service, the total number of females of the proper age; if this field is used, the available field should only indicate males.
 • fitoptional – The total number of people of the proper age fit for service; this may indicate either males and females together, or only males if the fit_f field is used.
 • fit_foptional – For countries that allow female military service, the total number of females of the proper age fit for service; if this field is used, the fit field should only indicate males.
 • reachingoptional – The total number of people reaching military age each year; this may indicate either males and females together, or only males if the reaching_f field is used.
 • reaching_foptional – For countries that allow female military service, the total number of females reaching military age each year; if this field is used, the reaching field should only indicate males.
 • activeoptional – The total number of personnel currently in the country's armed forces.
 • rankedoptional – The ranking of the country on the list of countries by number of military and paramilitary personnel (e.g. "21st").
 • reserveoptional – The total number of reserve personnel in the country's armed forces.
 • deployedoptional – The total number of personnel currently deployed outside the country's borders.

Financial parameters:

 • amountoptional – The country's total military expendiures.
 • percent_GDPoptional – The percent of the country's GDP spent on military expenditures.

Industrial parameters:

 • domestic_suppliersoptional – The major domestic suppliers of equipment to the country's armed forces.
 • foreign_suppliersoptional – The major foreign suppliers of equipment to the country's armed forces; this may be either countries or more specific organizations.
 • importsoptional – The total value of annual military imports by the country.
 • exportsoptional – The total value of annual military exports by the country.

Related articles:

 • historyoptional – Links to one or more articles about the country's military history.
 • ranksoptional – Links to one or more articles about the country's military ranks.

Example[កែប្រែ]

Swiss Armed Forces
 • Lua error in Module:Native_name at line 122: attempt to call field '_is_ietf_tag' (a nil value).
 • Lua error in Module:Native_name at line 122: attempt to call field '_is_ietf_tag' (a nil value).
 • Lua error in Module:Native_name at line 122: attempt to call field '_is_ietf_tag' (a nil value).
 • Lua error in Module:Native_name at line 122: attempt to call field '_is_ietf_tag' (a nil value).
Armee CH logo
ទម្រង់បច្ចុប្បន្នArmy XXI
សាខាសេវាកម្ម
គេហទំព័រvtg.admin.ch
ថ្នាក់ដឹកនាំ
Commander-in-chiefVacant in peacetime
DDPS MinisterViola Amherd
Chief of the Armed ForcesLt Gen Thomas Süssli
កម្លាំងមនុស្ស
អាយុយោធា19 years of age for male compulsory military service; 18 years of age for voluntary male and female military service;
កំណែន
 • 19–34 years of age (males only)
 • 36 for subaltern officers, 52 for staff officers and higher
មានសម្រាប់
បម្រើយោធា
1,852,580 males, age 16–49 (2009 est.),
1,807,667 females, age 16–49 (2009 est.)
សាកសមសម្រាប់
ការបម្រើយោធា
1,510,259 males, age 16–49 (2009 est.),
1,475,993 females, age 16–49 (2009 est.)
ឈានដល់អាយុយោធា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
48,076 males (2009 est.),
44,049 females (2009 est.)
បុគ្គលិកសកម្ម140,304 (2019) (ranked 47th)
ការចំណាយ
ថវិកាទំព័រគំរូ:CHF billion (~$ស.រ.៥.២៧ billion, 2020)
ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប0.68% (2018)
អត្ថបទ​ទាក់ទង
ចំណាត់ថ្នាក់Military ranks of the Swiss Armed Forces
{{Infobox national military
| name        = Swiss Armed Forces
| native_name    = {{ubl|{{native name|de|Schweizer Armee}}|{{native name|fr|Armée suisse}}|{{native name|it|Esercito svizzero}}|{{native name|rm|Armada svizra}}}}
| image       = Armee CH logo.svg
| alt        = Armee CH logo
| current_form    = Army XXI
| branches      = {{ubl|[[Swiss Armed Forces#Army history|Army]]|[[Swiss Air Force|Air Force]]}}
| website      = {{URL|https://www.vtg.admin.ch/}}
<!-- Leadership -->
| commander-in-chief = Vacant in peacetime
| commander-in-chief_title = [[General (Switzerland)|Commander-in-chief]]
| minister      = [[Viola Amherd]]
| minister_title   = [[Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport|DDPS Minister]]
| commander     = Lt Gen [[Thomas Süssli]]
| commander_title  = [[Chief of the Armed Forces (Switzerland)|Chief of the Armed Forces]]
<!-- Manpower -->
| age        = 19 years of age for male compulsory military service; 18 years of age for voluntary male and female military service;
| conscription    = {{ubl|19–34 years of age (males only)|36 for subaltern officers, 52 for staff officers and higher}}
| manpower_data   = 2009 est.
| manpower_age    = 16–49
| available     = 1,852,580
| available_f    = 1,807,667
| fit        = 1,510,259
| fit_f       = 1,475,993
| reaching      = 48,076
| reaching_f     = 44,049
| active       = 140,304 (2019)
| ranked       = 47th
<!-- Financial -->
| amount       = {{CHF|link=yes|5.12}} billion (~{{US$|5.27 billion}}, 2020)
| percent_GDP    = 0.68% (2018)
<!-- Related aricles -->
| ranks       = [[Military ranks of the Swiss Armed Forces]]
}}