ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន រូបថ្លុកជប៉ុន/ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ម៉ាងង៉ះ
{{{title}}}
រឿងដោយ{{{author}}}
រូបថតដោយ{{{illustrator}}}
បោះពុម្ពដោយ{{{publisher}}}
បោះពុម្ពនៅភាសាផ្សេងទៀត{{{publisher_en}}}
ក្រុមគោលដៅ{{{demographic}}}
ម៉ាក{{{imprint}}}
ទស្សនាវដ្តី{{{magazine}}}
ទស្សនាវដ្តីនៅក្រៅប្រទេស{{{magazine_en}}}
ផ្សព្វផ្សាយ{{{first}}}{{{last}}}
បរិមាណ{{{volumes}}} (បញ្ជីភាគ)
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]